سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دهقان منشادی – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با انجام عملیات حرارتی همدما دردامنه حرارتی استحاله بینیتی میتوان به ساختارهای بینیتی بامورفولوژیهای مختلف دست یافت ازانجایی که این مورفولوژیها خواص مکانیکی متنوعی به فولاد می بخشند شناسایی و تعیین پارامترهای موثر براستحاله بینیتی ازعوامل اصلی دستیابی به ساختاری با خواص مکانیکی مطلوب می باشد درتحقیق حاضر جهت بوجود آوردن مورفولوژیهای مختلف بینیت درفولادی با ۰/۱۲%C و ۲/۵%Ni,1%cr,0/2%mo نمونه هایی ازفولاد مذکور تهیه شده و پس ازاستنیته کردن دردمای ۹۰۰درجه سانتیگراد دردماهای مختلف منطقه استحاله بینیتی ۴۱۰-۴۷۵درجه سانتیگراد تا زمانهای مختلف به طور ایزوترم نگهداری شده اند جهت بررسی مورفولوژیهای بدست آمده و تاثیر آنها برخواص مکانیکی ازمایشهای متالوگرافی نوری و الکترونی کشش ضربه وسختی انجام گرفته است نتایج بدست آمده نشان داده اند که باانجام عملیات حرارتی ایزوترم دردامنه حرارتی فوق ریز ساختارهای بینیتی بامورفولوژی و خواص مکانیکی کاملا متنوع بوجود آمده است بطوریکه باکاهش دمای استحاله ایزوترم استحکام افزایش یافته و افت کمی درچقرمگی و مقاومت به ضربه مشاهده گردید