مقاله موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار ميبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۷۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: موضوع، نگرش و زبان در کشف الاسرار ميبدي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان عرفاني
مقاله کشف الاسرار
مقاله تفسيرعرفاني
مقاله ابوالفضل رشيدالدين ميبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبري سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين پژوهش بررسي رابطه موضوع و نگرش نويسنده با ماهيت ويژگي هاي زباني متن است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است که چرا گاه در يک متن ادبي منثور، مانند نثر تفسير عرفاني در نوبت سوم کشف الاسرار ابوالفضل رشيدالدين ميبدي به انواع نثر با ويژگي هاي زباني متفاوت روبه رو هستيم و دلايل وجود تنوع موضوعي و زباني در يک متن کدام است؟ بدين سبب پاسخ اين پرسش در نوبت سوم اين تفسير ده جلدي مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا طرح هايي براي طبقه بندي محتواي متن تعيين شد. سپس کارآيي طرح ها در طبقه بندي موضوعات مورد آزمايش قرار گرفت. عاقبت طرحي که قادر به طبقه بندي موضوعي متناسب با نوبت سوم باشد، انتخاب شد. در طي تلاش براي طبقه بندي موضوعي، نقش اساسي نگرش نويسنده نسبت به موضوع در تغيير ويژگي هاي زباني انواع نثرآشکار شد. در نهايت بر اساس يافته ها انواع نثر بخش تفسير عرفاني کشف الاسرار به پنج گروه؛ نثرعلمي تفسيري، نثرتعليمي اخلاقي، نثررمزآلود، نثرغزل گونه و نثرتوصيف شهود تقسيم گرديد. اين تقسيم بندي بر مبناي مقايسه تفاوت هاي اين پنج گونه نثردر هشت محور مشترک؛ واژگان، ساختار نحوي جملات، معاني جملات، عاطفه، تخيل، موسيقي، کاربرد آيات، احاديث، شعر، حکايات و نقل قول از بزرگان شريعت و طريقت قرار دارد. يافته ها تاثيرات تعيين کننده، عميق، همه جانبه، پيچيده، گسترده و مستقيم موضوع و همچنين نگرش نويسنده نسبت به موضوع را بر ويژگي هاي زباني انواع نثر نشان مي دهند.