مقاله موضوع اسراييل در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۲۴۵ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: موضوع اسراييل در گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست خارجي ايران
مقاله گفتمان «مظلوم محور»
مقاله گفتمان «قانون-گفتگو»
مقاله گفتمان «عدالت ـ مبارزه»
مقاله اسراييل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيرزاده حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع نگاه جمهوري اسلامي ايران به اسراييل و تلقي از اين رژيم سياسي به عنوان واحدي نامشروع نگاه و تلقي خاص و منحصر به فردي است. گرچه مي توان گفت در طول زمان تضاد با اسراييل برقرار مانده است طيفي از اشکال متفاوت اين دشمني و تضاد وجود داشته است. هدف اين مقاله ارايه تفسيري گفتماني از چگونگي اين پويش در دو دوره از سياست خارجي جمهوري اسلامي است. به اين منظور، مقاله ضمن نشان دادن چگونگي اثر گفتمان مسلط «مظلوم محور» در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر نگاه به رژيم صهيونيستي، سربرآوردن دو خرده گفتمان «قانون ـ گفتگو» و «عدالت ـ مبارزه» در چارچوب گفتمان مسلط را موجب ايجاد انعطاف در اين گفتمان مي داند که پي آمدهاي آن پويشي در تضاد جمهوري اسلامي ايران با اسراييل به وجود مي آورد.