موضوع پژوهش، امکانات و چگونگی انجام آن

همانطوری که در گذشته مطرح گردید، انتخاب یک موضوع مناسب پژوهش با توجه به زمینه های نحوی اهمیت و نقش و سودمندی آن برای جامعه مشخص شود. به عبارت دیگر علت انتخاب موضوع پژوهش را از دیدگاه های جدید بودن، مهم بودن، نقش ان چه از نظر بنیادی، کاربردی، یا توسعه ای، فراهم بودن منابع و تجهیزات مناسب و کافی بودن برای انجام آن ارتباط آن با موضوعات مرتبط علاقه مندی دارای اولویت و اعتبار علمی و تکنولوژیکی، نحوه ی برقراری ارتباط و کمک گرفتن از دیگر پژوهشگران سنجیده شود. چراکه هر موضوع و کار پژوهشی نیازمندیها و امکانات خاصی کارگاهی، آزمایشگاهی یا نرم افزاری خودش را میطلبد و پژوهشگر باید توانایی پیدا کردن این چنین موضوعی با خصوصیات فوق را داشته باشد و بتواند میزان گستردگی موضوع مربوطه و محدود کردن آن در یک زمینه خاصں پژوهشی با توجه به هدف و امکانات موجود را انجام دهد. مطمئنا اگر در محیط های آموزشی و پژوهشی هرچه میزان اموزش و پژوهشی بالاتر و با کیفیت تر باشد محدود کردن موضوع تحقیق، دقیق تر، ظریف تر، موضوع تحقیق و امکانات اجرایی شناسایی و بکار گیرد. چراکه اعتبار دستاوردهای هر دانش و تحقیقی بستگی زیادی به روشهایی دارد که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی های کمی و کیفی

کیفیت چیزی نیست که تصادفی، بدون هدف، بدون کارکردن و مدیریت حاصل شود، بلکه کیفیت نتیجه فعالیت های آگاهانه، منظم، هدفدار، تخصصی و تلاش های خستگی ناپذیر و پیگیر و مدیریت شده بدست میآید. پژوهشگر باید بتواند برای بالابردن کیفیت کار پژوهشی خود، دیگر پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهشی خود را شناسایی و با انها ارتباطات علمی داشته باشد. مجموعه عواملی که می تواند به کیفیت کار او تاثیر بگذارد را شناسایی و در جهت فراهم کردن آنها تمام نیروی خود را بکار گیرد تا نتایج پژوهش مناسبی به دست آورد و بعد از ان باید بتواند با مجموعه ابزارهای مناسب به ارائه مطالب پژوهشی خود بپردازد. مطمئنا اهمیت نحوه ی تهیه و ارائه هدفدار و ساختارمند نتایج کارهای پژوهشی در زمان و مکان موردنظر کمتر از اهمیت انجام خود کار پژوهشی نیست. شاید بتوان گفت حتی مهمتر نیز است. چرا که این نحوه ی ارائه کردن و رعایت ویژگی های کمی و کیفی ارائه نقش بسزایی در اطلاع رسانی و اثربخشی

ان دارد.