مقاله موفقيت در فرايند برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: موفقيت در فرايند برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام هاي اطلاعات راهبردي
مقاله فرايند برنامه ريزي
مقاله عوامل کليدي موفقيت
مقاله مدل اقتضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي به عنوان موضوع حياتي مديريت شناخته شده است؛ اين امر در بسياري از سازوکارها جهت تضمين هم نوايي فعاليت هاي فناوري اطلاعات با سازمان ها و نياز هايشان درنظر گرفته شده است. در اين مطالعه دلايل موفقيت برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي از دو ديدگاه بيان شده است. ديدگاه اول شامل چهار مرحله هم راستايي، تحليل، هم کاري و بهبود توان مندي هاست. ديدگاه دوم موفقيت برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي را تابعي از عوامل کليدي موفقيت در بسترها و شيوه هاي مختلف اجراي آن در نظر مي گيرد. اين ديدگاه بيان مي کند که ترکيبي از بستر و شيوه طرح ريزي نظام هاي اطلاعاتي راهبردي، اثري تعديل کننده بر ارتباط اصلي بين عوامل کليدي موفقيت و موفقيت برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي دارد؛ هم چنين بهترين پيش گو براي موفقيت بلندمدت فرايند برنامه ريزي نظام هاي اطلاعات راهبردي بر پايه تعامل سه جانبه بين عوامل کليدي موفقيت، شيوه و بستر برنامه ريزي نظام اطلاعات راهبردي است.