مقاله موفقيت شغلي و ويژگيهاي کارکنان در يک رسته خاص نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: موفقيت شغلي و ويژگيهاي کارکنان در يک رسته خاص نظامي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي روانشناختي (شخصيت و هوش)
مقاله عملکرد شغلي. موفقيت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از دغدغه هاي سازمانها اين است که فرد چه اندازه با شغلي که در آن به کارگيري مي شود همخواني دارد؟ روش هاي تخمين بهترين همخواني شغل و سازمان چيست؟ اين پژوهش با هدف تعيين ويژگي هاي شخصيتي افراد شاغل در يکي از رسته هاي نظامي و تعيين ويژگيهاي روانشناختي شخصيت و هوش افراد موفق در اين رسته انجام شده است.
روش: جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي کارکنان يکي از رسته هاي خاص نظامي است که از آن، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، ۲۲۳ نفر، ۱۳۹ نفر افسر و ۸۴ نفر درجه دار انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند .ابزار مورد تحقيق، پرسش نامه ۱۶ عاملي شخصيتي کتل، آزمون هوشي کتل مقياس ۳ و پرسش نامه ارزشيابي عملکرد شغلي محقق ساخته مي باشد.
نتايج :سازگاري بهتر با محيط، هوش بالاتر از ميانگين، تحصيلات بالاتر و سن بيش تر بر اساس نتايج اين تحقيق از عوامل موفقيت محسوب ميشوند. مقايسه گروه هاي سه گانه عملکردي براي تعيين رابطه ويژگي هاي روانشناختي (عوامل مرتبه دوم شخصيت و هوش) و عملکرد شغلي نشان داد، سه عامل سازگاري، خلاقيت و هوش با عملکرد شغلي رابطه معناداري دارند.
بحث: ميزان موفقيت شغلي با ويژگي هاي روانشناختي و شخصيتي افراد ارتباط دارد. از اين رو ضرورت دارد تا گزينش ها به سمت تخصصي شدن، استفاده از آزمون هاي هوش، استعدادسنجي براي سنجش رسته هاي خاص، توجه به ويژگيهاي روانشناختي و شخصيتي و ميزان خلاقيت افراد سوق يابند.