سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

مصارف روشنایی به طور طبیعی مربوط به ساعات اولیه شب بوده، نقش تعیین کننده ای در میزان پیک بار شب دارند . از ای ن رو بهینه سازی مصارف روشنایی و به ویژه جایگزینی لامپ های کم مصرف اولین مرحله عمومی مدیریت مصرف برق در دنیا می باشد . این اقدام از نظر توجیه اقتصادی، میزان پیک سایی، سهولت اجرا و سرعت تأثیردهی بر دیگر فعالیت های مدیریت مصرف تقدم دارد . توجه گسترده به دیگر طرح ها پس از پرداختن به این اولویت بوده است .
در این مقاله اولویت های اعلام شده توسط سازمان های جهانی مانند سازمان ملل، آژانس جهانی انرژی و بانک جهانی و فعالیت های انجام شده در حدود ۲۰ کشور مختلف از آمریکا و فرانسه و لهستان و اسپانیا گرفته تا مکزیک و اندونزی و غنا در زمینه ترویج و ترغیب استفاده از لامپ های کم مصرف ارایه می گردد . همچنین حسب مورد، میزان تأثیر و محاسبات اقتصادی سودآوری جایگزینی این لامپ ها از روش های اهدا، یارانه متعارف و یارانه مضاعف و البته با توجه به ویژگی های کشورهای مختلف، ذکر می شود . این بـررسی نشـان می دهد نخستین اولـویت اجـرایی مـدیریت مصرف در کشـورهـای مختلف، اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و جهان سوم، بهینه سازی روشنایی منازل بوده یا می باشد . اولین و مهمترین شیوه در این راستا، ترویج استفاده از لامپ های کم مصرف عنوان شده است . همچنین اقدامات انجام شـده در مناطـق نمونـه اسـتان یزد و کشـور، با روش هـای پیـش گفتـه، کـه به موفقیت های مشابهی نیز نائل شده است، ارایه می گردد .
در روش های اجرایی یادشده، استفاده از شیوه های تلفیقی مانند تقسیط، فروش خانه به خانه و یارانه و نیز تخصیص یارانه مضاعف یا اهدا به گروه های کم درآمد، به عنوان نکات کلیدی اجرایی دیده می شوند . این دو نکته از نظر مقایسه میزان موفقیت روش ها با شیوه واحد استفاده شده در بیشتر مناطق کشور ( تخصیص یارانه یکنواخت برای فروش به تمامی مردم ) حائز اهمیت می باشند