سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

استقرار نظام پیشنهادها در سازمانها در گرو فراهم آمدن شرایط فراوانی است که پرداختن به همه آنها در یک مقاله مقدور نمی‌باشد لیکن می‌توان تاحدودی به یکی از مهمترین عوامل اجرای وفقیت‌آمیز نظام پیشنهادها یعنی باور و حمایت مدیریت ارشد سازمانها از این نظام پرداخت. اغلب مدیرانی که اجرای این سیستم مدیریتی را آغاز نموده‌اند به لوازم آن ملتزم نیستند و یا اساساً شناخت کافی از ساز و کارها، پیش‌نیازها و شیوه‌های صحیح اجرای این نظام ندارند، گویی انتقال ساده یک فرد از بخشی از سازمان به بخشی دیگر و یا ادغام دو قسمت اتفاق افتاده است.مدیران باید بپذیرند که استقرار نظام پیشنهادها سرآغاز و به عبارتی، اساس و زیربنای مدیریت مشارکتی است و یک تغییر است آنهم تغییری مهم و تعیین‌کننده.انتقال از سبک و شیوه مدیریت سنتی به مشارکتی به باور و اعتقاد عمیق و همچنین تلاش و صرف وقت مدیران بستگی تام دارد که آنهم بدون آگاهی و شناخت از فلسفه، آثار و پیامدهای آن ممکن نیست.