مقاله موقعيت استرس زاي امتحان و اثر آن بر پارامترهاي سلولي سيستم ايمني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: موقعيت استرس زاي امتحان و اثر آن بر پارامترهاي سلولي سيستم ايمني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله امتحان
مقاله سلول هاي سيستم ايمني
مقاله لنفوسيت ‏‏T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان بروجردنيا مهري
جناب آقای / سرکار خانم: همتي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حميد نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير مطالعات زيادي در ارتباط با اثر استرس حاد و مزمن بر عملکرد سيستم ايمني صورت گرفته است. تغييرات لکوسيت هاي خون محيطي و چگونگي عملکرد آن ها مي تواند بيانگر سلامتي و اختلال در سيستم ايمني بدن باشد. امتحان جامع علوم پايه براي دانشجويان داروسازي بسيار حايز اهميت است و به عنوان يک موقعيت استرس زا در نظر گرفته مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر استرس ناشي از امتحان جامع علوم پايه بر زير جمعيت هاي لکوسيتي خون محيطي دانشجويان داروسازي مي باشد.
مواد و روش ها: طي مراحل مقدماتي در روز امتحان علوم پايه از دانشجويان داروسازي که قصد شرکت در امتحان را داشتند خون محيطي گرفته شد (گروه آزمون). سپس تعداد گلبول هاي سفيد، ميزان درصد زيرجمعيت هاي لکوسيتي شامل گرانولوسيت ها، لنفوسيت ها، مونوسيت ها و ائوزينوفيل ها با روش هاي هماتولوژيکي و درصد زير جمعيت هاي سـلول هاي T شامل سلول هاي T کمکي (مارکر CD4) و T سايتوتوکسيک (مارکر CD8) و نيز سلول هاي NK مارکر (مارکر CD56) با استفاده از دستگاه فلوسايتومتري و آنتي بادي هاي مونوکلونال تعيين گرديد. همزمان خون محيطي از دانشجويان داروسازي که سال گذشته امتحان جامع علوم پايه را گذرانده بودند به عنوان گروه شاهد گرفته شد و مورد بررسي آزمايشگاهي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده از هر دو گروه با استفاده از آزمون t-test مورد مقايسه و آناليز آماري قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش: استرس امتحان در گروه آزمون سبب کاهش معني دار لنفوسيت هاي CD4+T، مونوسيت ها، نوتروفيل ها و کاهش نسبت سلول هاي CD4/CD8 شد و از طرفي باعث افزايش لنفوسيت هاي CD8+T و ائوزينوفيل هاي خون محيطي گرديد. تعداد لنفوسيت هاي CD56+ نيز درگروه آزمون افزايش نشان داد ولي اين افزايش معني دار نبود. بين دو گروه آزمون و شاهد از لحاظ تعداد گلبول هاي سفيد و درصد کل لنفوسيت ها تفاوت معني داري مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد موقعيت هاي استرس زا بر سلول هاي سسيستم ايمني به ويژه لنفوسيت هاي T تاثير مي گذارد. کاهش لنفوسيت هاي CD4+T و افزايش لنفوسيت هاي CD8+T زمينه مساعدي را در دانشجويان براي اختلالات ايمني فراهم مي سازد که نتيجه گيري کامل تر و دقيق تر مطالعات بيشتري را مي طلبد.