مقاله موقعيت ژئوپليتيك ايران و تلاش هاي امريكا براي تثبيت هژموني خود در جهان مطالعه موردي: طرح خاورميانه بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: موقعيت ژئوپليتيك ايران و تلاش هاي امريكا براي تثبيت هژموني خود در جهان مطالعه موردي: طرح خاورميانه بزرگ
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح خاورميانه بزرگ
مقاله هژموني امريكا
مقاله ژئوپليتيك
مقاله ژئواكونومي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري هشي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از جنگ سرد و به دنبال حمله صدام به كويت، امريكا با اتكا به توانايي هاي سياسي، اقتصادي و نظامي خود ايده نظم نوين جهاني را به رهبري خود مطرح كرد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نيز امريكا با استفاده از فرصت به دست آمده و با اين پيش فرض كه داراي رسالت تاريخي براي برخورد با تهديدهاي جهاني است، سياستي يك سونگر و قدرت محور در پيش گرفت. با توجه به اهميت و بيلان نفت و گاز در انرژي جهاني و با توجه به اين واقعيت كه امريكا با دارا بودن ۲ درصد ذخاير نفت جهان حدود ۲۵ درصد نفت جهان را مصرف مي كند، انگيزه لازم را براي اين كشور به منظور تامين امنيت منابع نفت و گاز و مسيرهاي انتقال آنها فراهم كرد، تا علاوه بر تامين نيازهاي انرژي خود از طريق حضور و ايفاي نقش موثر در امنيت منابع انرژي و مسيرهاي انتقال آن، رقباي خود را نيز كنترل كند. اهميت منابع نفت و گاز خاورميانه و خزر، كه حدود ۷۰ درصد ذخاير نفت و ۴۰ درصد ذخاير گاز جهان را دربر مي گيرد، موجب شده است تا امريكا براي ايجاد بسترهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هم سو با منافع خود در منطقه خاورميانه با هدف تثبيت هژموني جهاني خود، طرح خاورميانه بزرگ را مطرح سازد. اين طرح به دليل اينكه تهديداتي را متوجه ايران مي كند، مورد مخالفت ايران قرار گرفته است. بنابراين ايران با استفاده از وزن و جايگاه خود در خاورميانه اجراي موفقيت آميز طرح خاورميانه بزرگ را با چالش مواجه مي كند. مقاله حاضر به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است كه: با توجه به اينكه طرح خاورميانه بزرگ در مسير كمك به تثبيت هژموني جهاني امريكاست، عدم هماهنگي ايران با اين طرح، با توجه به وزن و جايگاه آن در خاورميانه، چه تاثيري بر اين طرح خواهد گذاشت؟ نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عدم هماهنگي و مخالفت ايران با طرح مذكور، آن را با چالش هايي مواجه مي كند؛ و از آن سو، ايران نيز به دليل اين مخالفت هزينه هايي را متحمل مي شود.