سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عزیزی – دانشکدة برق _ دانشگاه علم وصنعت ایران
ابوالفضل واحدی – دانشکدة برق _ دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

ا نجام تست های پیچیده و برنامه ریزی شده برای ماشینهای الکتریکی عموماً نیازمند به تجهیزات آزمایشگاهی خاص خود می باشد . میز تست ماشین های الکتریکی برای ه مین منظور طراحی و ساخته می شوند . در این سیستم با استفاده از یک مولد بار الکتریکی ( دینامومتر ) انواع پروفیل بارهای صنعتی روی موتور و سیستم درایو تحت تست اعمال گردیده و با استفاده از یک سیستم اکتساب داده، ا ندازه گیری های لازم انجام می شود . در این مقاله یک مولد بار بر مبنای سیستم درایو کنترل برداری غیر مستقیم را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم . با دا شتن مشخصة گشتاور سرعت بار دلخواه واندازه گیری سرعت ، مقدار گشتاور مرجع مورد نیاز برای مدلسازی بار در هر لحظه محاسبه می شود و با استفاده از یک سیستم کنترل برداری غیر مستقیم ، این گشتاور مرجع توسط مولد بار تولید و به موتور تحت تست تعمال می شود . د ر این طرح به منظور کنترل ولتاژاتصالDC از یک یکسوساز PWMبا روش کنترل مستقیم توان استفاده شده است . این مولد بار قادر به تولید مشخصة بارهای صنعتی و آزمایشگاهی در حالت استا تیکی و دینامیکی می باشد . به منظور بررسی عملکرد مولد بار، بخشهای مختلف این سیستم در محیطSIMULINK/MATLABپیاده سازی و شبیه سازی شده است .