مقاله مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش ها و ارايه چارچوبي مناسب براي ارتقاي اين رويکرد در دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش ها و ارايه چارچوبي مناسب براي ارتقاي اين رويکرد در دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله ارزش ها
مقاله رهبري مبتني بر ارزش ها
مقاله چارچوب ادراکي
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي مولفه هاي رهبري مبتني بر ارزش ها و ارايه چارچوبي مناسب به منظور ارتقاي اين رويکرد در دانشگاه آزاد اسلامي به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۴ (بالغ بر ۱۶۶۴ نفر) و نمونه آماري شامل ۲۰۰ نفر از اعضاي هيات علمي اين دانشگاه بودند که به روش تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بررسي تناسب چارچوب پيشنهادي شامل ۵ بخش اصلي فلسفه و اهداف، مباني نظري چارچوب ادراکي، بخش اجرايي و بخش ارزشيابي با مجموع ۹۱ مولفه بود که پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ ۰٫۹۶ محاسبه گرديد و روايي صوري و محتوايي آن را نيز استادان مشاور، راهنما و متخصصان موضوعي تاييد كردند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار و واريانس و آمار استنباطي شامل آزمونt  تک نمونه اي و همچنين تحليل عاملي استفاده گرديد. نتايج پژوهش ۶۶ مولفه را به عنوان مهمترين مولفه هاي سبک رهبري مبتني بر ارزش ها مورد تاييد قرار داد. اين مولفه ها در ذيل شش مولفه اصلي شامل ارزش هاي رهبران در بعد تبيين کننده وضع موجود، صلاحيت هاي رهبري، خود مديريتي، وظايف کارکنان، روابط انساني و ارزشهاي رهبران در ارتباط با دانشجويان قرار گرفتند. با استفاده از مولفه هاي شناسايي شده چارچوب ادراکي مناسب با ۵ بخش اصلي شکل گرفت که تمامي قسمتهاي آن نيز در مقايسه با ميانگين فرضي ۳ همگي بسيار بالاتر از مقياس پاسخگويي قرار گرفتند.