مقاله مولفه هاي شغلي و محيطي در موارد مزوتليوماي بدخيم پلور و تعيين نسبت شانس بروز مزوتليوما در مواجهه با آزبست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي شغلي و محيطي در موارد مزوتليوماي بدخيم پلور و تعيين نسبت شانس بروز مزوتليوما در مواجهه با آزبست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزبست
مقاله مزوتليوما بدخيم پلور
مقاله بيماري شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چراغوندي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدصادقي ساجده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط بين بيماري مزوتليوماي بدخيم پلور و مواجهه با آزبست در مطالعات متعددي مورد ارزيابي قرار گرفته است، اما در خصوص نوع مواجهات در ايران و مشاغل پرخطر از نظر بروز مزوتليوما اطلاعات كافي وجود ندارد. اين مطالعه به بررسي مشاغل پرخطر براي مواجهه با آزبست مي پردازد.
روش كار: مطالعه حاضر يك مطالعه مورد- شاهد است. در اين مطالعه ۶۴ مورد از افرادي كه بين سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ با تشخيص مزوتليوماي بدخيم پلور در بيمارستان مسيح دانشوري بستري بوده اند به همراه ۵۸ نفر كنترل، توسط مصاحبه تلفني مورد بررسي قرار گرفتند. در طي مصاحبه با استفاده از يك چك ليست، اطلاعاتي در مورد خصوصيات دموگرافيك افراد، تاريخچه مصرف سيگار، شرح حال دقيق شغلي افراد و افراد هم منزل، و نيز مواجهات شغلي و محيطي با آزبست اخذ شد.
يافته ها: فراواني مشاغل داراي مواجهه با آزبست در گروه بيماران، به ترتيب شامل ساخت ورقه و لوله سيمان آزبستي ۱۱(۲/۱۷%)، عايق كاري ۶(۴/۹%)، ساختمان سازي۶(۴/۹%)، اشتغال در انبار آزبست ۳(۷/۴%)، حفاري چاه هاي نفت و گاز ۲(۱/۳%) و لنت سازي ۲(۱/۳%) بود و در گروه كنترل در ۸ (۷۹/۱۳%) مورد از افراد شاغل در صنعت ساختمان سازي، احتمال مواجهه با آزبست وجود داشت. Odds Ratio براي مواجهه شغلي با آزبست معادل ۵۱/۵ محاسبه شد (۴۷/۱۳-۲۶/۲=CI) مجاورت منزل با صنايع توليد لوله و ورقه هاي سيماني آزبستي، شايعترين منشا مواجهات محيطي بود كه در۱۱( ۱۸/۱۷% ) مورد از مبتلايان به مزوتليوما يافت شد (Pvalue< 0.001).
نتيجه گيري: در ۸۷/۴۶% از موارد مزوتليوما، علت مواجهه با آزبست، اشتغال خود فرد يا افراد هم منزل در كارخانه هاي توليد لوله و ورقه هاي سيماني آزبستي، سكونت در مجاورت اين صنايع و يا مصرف محصولات اين صنايع در محيط كار و منزل بود. با توجه به الگوي مصرف آزبست در ايران، پيشگيري از مزوتليوماي بدخيم پلور، امري دست يافتني به نظر مي رسد.