مقاله مولفه هاي موثر در نيازسنجي برنامه هاي آموزش مداوم: ارايه راهنماي كاربردي براي انتخاب و بكارگيري الگوها و فنون نيازسنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي موثر در نيازسنجي برنامه هاي آموزش مداوم: ارايه راهنماي كاربردي براي انتخاب و بكارگيري الگوها و فنون نيازسنجي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله آموزش مداوم
مقاله راهنماي کاربردي
مقاله الگوي نيازسنجي
مقاله تکنيک نيازسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پراكندگي منابع نيازسنجي آموزشي از يك طرف، و وجود معايب و مزاياي متفاوت براي هر يك از الگوها و فنون نيازسنجي از طرف ديگر، انتخاب يك روش مناسب، دقيق و معتبر نيازسنجي را مشكل نموده است. اين مطالعه با هدف طراحي و تدوين يك راهنماي عملي در خصوص انتخاب الگو و فن نيازسنجي با توجه به منابع علمي، تجارب جهاني و امكانات كشوري صورت گرفت.
روش ها: اين مطالعه توصيفي در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول، تهيه راهنماي كاربردي با جمع آوري مطالعات صورت گرفته در مورد مولفه هاي موثر با مرور مستندات چاپي و الكترونيك و بحث گروهي متمركز، اين مولفه ها تعيين و راهنماي كاربردي تدوين شد. در مرحله دوم، نظرات دبيران آموزش مداوم دانشگاه هاي علوم پزشكي در مورد راهنماي تهيه شده از طريق پرسشنامه كتبي انجام شد. اطلاعات در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از آماره هاي توصيفي و آزمون t و مجذور كاي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و در نهايت، راهنماي نهايي تهيه شده با استفاده از نظرات نمونه هاي پژوهش تكميل گرديد.
نتايج: مولفه هاي موثر بر انتخاب الگوها و فنون نيازسنجي عبارت بودند از: سطح نيازسنجي، هدف نيازسنجي، گروه هدف (نوع، تعداد و پراكندگي)، نوع نياز، تعريف نياز، منابع (مالي و انساني، زمان و…). راهنماي كاربردي نيازسنجي، با توجه به مولفه هاي پيش گفت، در هشت بخش و بطور گام به گام براي راهنمايي مجريان نيازسنجي طراحي گرديد. در ارزشيابي راهنما از ديد دبيران آموزش مداوم، ۸۷٫۵ درصد پاسخ دهندگان محتواي كلي راهنما را شفاف و روشن و ۸۷٫۲ درصد آن را كاربردي ارزيابي كردند. پنجاه درصد پاسخ دهندگان، مطالعه راهنما را براي بهره برداري، كافي، و بقيه آموزش راهنما را در يك جلسه حضوري، ضروري دانستند.
نتيجه گيري: با توجه به نظرات ارايه شده، مي توان از راهنماي تدوين شده در نيازسنجي آموزش مداوم بهره جست. اين بهره گيري و استفاده، نياز به آموزش استفاده كنندگان در زمينه محتويات راهنما دارد.