مقاله مولفه هاي هوش هيجاني ـ اجتماعي به عنوان پيش بيني کننده هاي سلامت روان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مولفه هاي هوش هيجاني ـ اجتماعي به عنوان پيش بيني کننده هاي سلامت روان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني-اجتماعي
مقاله سلامت روان
مقاله پرسشنامه هوش بهر هيجاني بارون
مقاله كاركنان دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: موتابي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا شيما
جناب آقای / سرکار خانم: باروتي عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه هوش هيجاني- اجتماعي با سلامت روان و نيز تعيين مولفه هاي هوش هيجاني- اجتماعي پيش بيني کننده ابعاد مختلف سلامت روان در افراد بزرگسال انجام شد. به اين منظور ۴۱۰ نفر از کارکنان وزارت بهداشت در ۱۴ استان کشور به دو پرسشنامه هوش بهر هيجاني بار-اون (EQi) و سلامت عمومي (GHQ) پاسخ دادند. پرسشنامه هوش بهر هيجاني مشتمل بر پنج عامل و ۱۵ مولفه است که عبارت هستند از عوامل درون فردي (شامل مولفه هاي خودآگاهي هيجاني، ابراز وجود، احترام به خود، خودشکوفايي و استقلال)، بين فردي (شامل مولفه هاي همدلي، مسئوليت پذيري، روابط بين فردي)، سازگاري  (شامل مولفه هاي حل مساله، واقعيت سنجي و انعطاف پذيري)، مديريت استرس (شامل مولفه هاي تحمل استرس و کنترل تکانه) و خلق عمومي (شامل مولفه هاي شادکامي و خوش بيني). پرسشنامه سلامت عمومي نيز در چهار مقياس جسماني، اضطراب، عملکرد اجتماعي و افسردگي، سلامت رواني عمومي را اندازه مي گيرد. داده هاي حاصل از پرسشنامه هوش هيجاني به تفکيک براي کساني که نمره بالاتر و پايين تر از نقطه برش ۲۳ در پرسشنامه سلامت عمومي داشتند (۹۴ نفر بالاتر از نقطه برش و ۲۹۸ نفر پايينتر از نقطه برش) با استفاده از روش رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شد. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري گام به گام نشان داد که در افرادي که در پرسشنامه سلامت عمومي نمره بالاتر از نقطه برش داشتند، مولفه تحمل استرس پيش بيني کننده سلامت رواني عمومي، مولفه هاي کنترل تکانه و مسووليت پذيري پيش بيني کننده  نشانه هاي جسمي، مولفه هاي خوش بيني و واقعيت سنجي پيش بيني کننده کارکرد اجتماعي و مولفه شادکامي پيش بيني کننده  علايم اضطراب، افسردگي و سلامت روان به طور کلي بودند. نتايج اين پژوهش همچنين نشان داد در افرادي که سلامت رواني عمومي بيشتري دارند مولفه تحمل استرس پيش بيني  کننده کليه ابعاد بهداشت روان است و علاوه براين، مولفه کنترل تکانه پيش بيني کننده علايم اضطراب، مولفه شادکامي پيش بيني کننده علايم افسردگي، واقعيت سنجي پيش بيني کننده نشانه هاي جسمي و سلامت روان به طور کلي بودند. به طور کلي نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که هوش هيجاني – اجتماعي، پيش بيني کننده معنادار سلامت روان عمومي است. اين نتايج حاکي از اين بودند که ارتقاء هوش هيجاني به ويژه مهارتهاي مديريت استرس، مديريت خلق، و مهارتهاي سازگاري باعث افزايش سلامت رواني مي شود. همچنين پيش بيني کننده هاي سلامت رواني عمومي در افراد با سلامت روان بيشتر نسبت به افراد با سلامت روان کمتر متفاوت است. به اين ترتيب به نظر مي رسد به منظور دستيابي به حداکثر اثربخشي ممکن، بايد برنامه هاي ارتقاء هوش هيجاني متفاوتي براي افراد با سطوح مختلف سلامت روان طراحي شود.