سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمد پورراکی – اداره کل بهداشت ایمنی و محیط زیست وزارت نقت

چکیده:

یک نظام مدیریت HSE درمحیطهای صنعتی زمانی میتواند بطور موثربه اجرا گذاشته شود و به اهداف خود نائل گردند که سبب جلوگیری ازبروز حوادث کاهش خسارات مالی و صدمات جانی صیانت ازمنابع حفظ و نگهداری ازمحیط زیست و افزایش راندمان کارشود و بتواند به یکسری ازمولفه های اثربخش که درزیربه آنها اشاره شده توجه کافی نموده ودربکارگیری دقیق آنها نهایت سعی و کوشش خود را بنماید این مولفه ها عبارتنداز: تعهدمدیریت ارشدسازمان بهتعهدازبالا تا پایین و فرهنگ حاکم برشرکت اشاره داشته و برای موقعیت نظام مدیریت بسیاراساسی است مسئولیت پذیری مدیریت و کارکنان دراین بخش شش عنصرضروری وجود یک سیستم مسئولیت پذیری موثر را بیان می کند مشارکت کارکنان شرکت فعال کارکنان درتمامی سطوح ازطریق جویا شدن نقطه نظرات و مداخله آنها درتوسعه نظام مدیریت HSE و دنبال کردن پیشنهادات مربوط به نظام مدیریت عنوان می شود شناسایی وکنترل مخاطرات: مزایای شناسایی و انالیز خطرات قبل ازبروز حوادث درمقابله با تحقیقات حادثه بررسی میشودو سلسله مراتب استراتژی کنترل مخاطرات بیان میگردد تحقیقات حوادث و رویدادها: علت اینکه چرا حوادث مورد تحقیق قرارمیگیرند و علل ظاهری و ریشه ای بروز حوادث ازطریق مدل THE accident weed مورد بررسی قرارگرفته و شش مرحله تهیه گزارش شرح داده میشود آموزش: اهمیت یک سیستم اموزشی جهت ارتقا سطح دانش علم یو مهارته ای تخصصی کارکنان دریک سازمان و مراحل آن بیان میگردد تحلیل و ارزیابی دوره ای: چرا کلیه برنامه های بهداشت ایمنی و محیط زیست ازقبیل شناسایی مخاطرات موجود دستورالعملها گزارشات حوادث بازرسیها و ممیزیها و پیشنهادات بایستیمورد ارزیابی قرارگیرند مشخص میشود بکارگیری مولفه های فوق میتوانددرپیشبرد وپیشرفت برنامه ها و فعالیت های بهداشت ایمنی و محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد