سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

یک بازرگان یا یک شرکت تجاری جهت انجام تعاملات خود برای صادرات و واردات محبور است به ادارات مختلف دولتی و نیمه دولتی مراجعه نماید و در قبال دادن اطلاعات مختلف سرویس هاو خدمات مختلفی را دریافت نماید. برنامهSINGLE WINDOWیا پنجره واحد برای متمرکز کردن ورود اطلاعات به تمام سازمانهای مربوطه در یک نقطه و عدم تکرار اطلاعات است. هدف از برنامهSINGLE WINDOWتوسعه بهره بری و کارایی و تبادلاطلاعات بین تجارت ها، تاجرها و بنگاههای اقتصادی و دولت می باشد . پیاده سازی یک سینگل ویندو از جمله روی ههای مهم بشمار م یآید که دربردارنده ذی نفعان بسیاری بوده و نیازمند تعهدات لازمه از سوی بازیگران این عرصه چه در دولت و چه در دنیای تجارت م یباشد. بنابر این، الزامی است تا از آغاز نسبت به اتخاذ یک دیدگاه سیستماتیک در این باره اقدام شود. مطالعات امکان سنجی در حقیقت عنصر کلیدی توسعه همه جانبه سینگل ویندو می باشد. این مطالعه م یبایست حوز ههای بالقوه سینگل ویندو را مشخص نموده و علاوه بر این نسبت به تعیین سطح و نوع نیاز، سناریوهای ممکن برای اجرای این پروژه، امکانات بالقوه و ذات پیاد هسازی آزمایشی، منابع مورد نیاز (منابع مالی، انسانی، فنی و غیره) مزی تهای بالقوه و خطرات پیش رو، چارچوب زمانی و پیاده سازی و مدیریت استراتژی اقدام نماید. هدف مطالعات امکان سنجی مهیا ساختن بینشهای لازم برای تصمی مسازان در خصوص گزین ههای موجود و پیامدهای آنها برای هر یک از مقامات دولتی م یباشد. این مطالعه م یبایست مشورتهای لازم را برای هر گزینه در نظر گیرد. به هنگامی که یک سینگل ویندو را اجرا م یکنیم، مقامات دولتی و تجاری به شدت ترغیب م یشوند تا استفاده از توصیه های مرتبط ،استانداردها و ابزارهای موجود که در خلال سالیان اخیر بوسیله موسسات دولتی و سازمانهای بی نالمللی نظیر UNECE, UNCTAD, WCO, توسعه یافت هاند را مورد توجه قرار دهند.