سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهناز کرمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه کردستان

چکیده:
با توجه به روند سریع تخریب و نابودی جنگلها، باید هر چه زودتر با اعمال روشهای مدیریتی علمی و جامع از کاهش نگران کننده سطح و کیفیت این منابع ارزشمند جلوگیری و برای حفاظت و احیای آنها تلاش شود. جنگلهای زاگرس در غرب کشور نیز در زمره این جنگلها قرار میگیرند که اهمیت زیادی از نظر جلوگیری از فرسایش خاک، تلطیف آب و هوا، حفظ حیات وحش منطقه، آبهای زیرزمینی و … دارند. به منظور احیای این جنگلها، توجه به نیازهای اکولوژیک و رویشگاهی گونه های منطقه ضروری است در مقاله حاضر این نیازها در مورد گونه های بلوط ایرانی و بنه که از مهمترین گونه های جنگلهای زاگرس هستند آورده شده است.