سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیوان کبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علیاکبر آبکار – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

این تحقیق کوششی است برای مونیتورینگ کمی و کیفی خشکسالی در ایران در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ میلادی و با استفاده از مدل بارندگی Kerr et al.1989 که بیانگر رابطهایست خطی بین مقادیر تجمعی بارندگی (Cumulated Rainfall) و مقادیر میانگین اندیس گیاهی NDVI (Normalaized Difference Vegetation Index) دادههای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از دادههای هواشناسی سازمان تحقیقات منابع آب ( تماب) وابسته به وزارت نیرو که شامل اطلاعات بارندگی بیش از ۶۰۰ ایستگاه هواشناسی پراکنده در سراسر کشور می باشد که محدوده زمانی سالهای۱۳۵۳ تا ۱۳۷۷ شمسی را در بر میگیرد. همچنین داده های دورکاوی به کار گرفته شده در این تحقیق، تصاویر ماهواره NOAA از نوع تصاویر NDVI به صورت کامپوزیت ده روزه ۱Decade MVCs-NDVI)میباشد که توسط سازمان هوا فضای ایالت متحده آمریکا (NASA) و از سراسر جهان تهیه شدهاست و از طریق اینترنت در اختیار همگان قرار داده شده است (http://edcdaac.usgs.gov)در کنار اینها از دادههای GIS نیز استفاده گردید که داده های این بخش برگرفته از نقشه کاربری و پوشش اراضی کشور“میباشند که در سال ۱۳۷۳ و در قالب طرح کالبدی ملی در مرکز مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده است. این نقشه در مقیاس۱:۱۰۰۰۰۰۰ و با استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat MSS و در کنار آن استفاده از تبدیل فتواُپتیکی اطلاعات موجود در نقشههای کاربری اراضی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰۰ موجود، تهیه شده است (ایرج صدیقیان. ۱۳۷۳ ). نقشه اصلی دارای ۱۶ گروه مطالعاتی اصلی بود که برای این تحقیق گروه مطالعاتی شماره ۵که مربوط به کاربری اراضی و پوشش کل کشور بود انتخاب گردید