مقاله ميدان وابستگي مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و مديريت تغيير در نظام آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: ميدان وابستگي مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد و مديريت تغيير در نظام آموزش عالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديران
مقاله مديريت تغيير
مقاله ميدان وابستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زادگان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني وركي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش با هدف مطالعه تاثير ميدان وابستگي بر مديريت تغيير مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام گرديد.
روش کار: در اين مطالعه کمي غير آزمايشي گذشته نگر تبييني ۴۹ نفر از مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ از نظر تاثير ميدان وابستگي بر مديريت تغيير آن ها بررسي شدند. روش جمع آوري داده ها با استفاده از آزمون اشکال گروهي نهفته و پرسش نامه مديريت تغيير بود. يافته ها به کمک روش هاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي (آزمون يومن ويتني و کروسکال واليس) مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان ۸۳٫۶۷ درصد از مديران مرد و ۱۶٫۳۳ درصد زن بودند. بين توانايي مديريت تغيير مديران ميدان ناوابسته و ميدان وابسته تفاوت معني داري مشاهده شد (P=0.002). به اين صورت که ميانگين نمره مديران ميدان ناوابسته در مولفه هاي مديريت تغيير از ميانگين نمره مديران ميدان وابسته بيشتر بود اما تفاوت معني داري بين مديريت تغيير مديران بر حسب جنس، رتبه علمي و سابقه خدمت مشاهده نشد (P=0.734).
نتيجه گيري: ميدان وابستگي مديران در مديريت تغيير آن ها تاثير دارد و توانايي مديريت تغيير مديران ميدان ناوابسته به طور معني داري بيش از توانايي مديريت تغيير مديران ميدان وابسته است.