مقاله ميزان آشنايي معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ميزان آشنايي معلمان دوره متوسطه استان مازندران از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعليم و تربيت
مقاله مباني برنامه ريزي درسي
مقاله اصول يادگيري
مقاله معلمان دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دايي زاده حسين جان
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان آشنايي معلمان دوره متوسطه با مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارايه راهكارهاي بهبود و ارتقاي دانش و مهارت هاي آنان است. روش انجام پژوهش از نوع ارزشيابي و جامعه آماري كليه معلمان شاغل به تدريس در مدارس متوسطه استان مازندران در سال تحصيلي ۸۴-۸۵ است. نمونه آماري ۳۶۰ نفر از معلمان است كه به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو ابزار محقق ساخته شامل پرسشنامه (حاوي ۳۰ سوال بسته پاسخ با طيف ليكرت) و آزمون محقق ساخته (حاوي ۳۰ سوال چهارگزينه اي) استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصيفي (با استفاده از جدولهاي توزيع فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (با استفاده از آزمون c2،Z  و F) تجزيه و تحليل شدند. عمده ترين يافته هاي پژوهش اين است كه ميزان شناخت معلمان دوره متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد پايين تر از متوسط بود. ميانگين نمره آزمون سنجش ميزان شناخت معلمان دوره متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري ۱۰٫۸۹ (در مقياس ۲۰ نمره اي) به دست آمده و بين ميانگين نمره ها بر حسب متغيرهاي جنسيت، مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي و سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بيشترين ميانگين نمره ها مربوط به معلمان گروه علوم تربيتي با مدرك فوق ليسانس و سابقه ۱۰ تا ۱۹ سال و كمترين آنها مربوط به معلمان گروه علوم پايه با مدرك ليسانس و سابقه بالاي ۲۰ تا ۲۹ سال بود.