مقاله ميزان آمادگي سه بيمارستان منتخب مرزي در رويارويي با بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ميزان آمادگي سه بيمارستان منتخب مرزي در رويارويي با بحران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگي
مقاله بيمارستان مرزي
مقاله بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورزاده احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: همواره در نقاط مختلف جهان از جمله ايران حوادث غير مترقبه به وقوع مي پيوندد و امكان وقوع آن در جوامع مختلف با شدت هاي متفاوت وجود دارد. اين مطالعه به منظور بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي مرزي ايران در رويارويي با بحران انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به روش توصيفي – مقطعي در سال ۱۳۸۷ در سه بيمارستان منتخب مرزي انجام پذيرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته كه پايايي آن از طريق آزمون آلفاي كرونباخ ۹۰٫۶ به دست آمده بود جمع آوري شد. داده ها در نهايت با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جداول توزيع فراواني، ميانگين و…) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۱۱ بعد مورد بررسي در بيمارستان هاي منتخب بيمارستان الف با ميانگين %۸۷٫۱، بيمارستان ب با ميانگين %۷۷٫۵۹ و در نهايت بيمارستان ج با ميانگين %۷۰٫۰۱ آمادگي رويارويي با بحران را داشتند. در كل، ميانگين امتيازات آمادگي در رويارويي با بحران در سه بيمارستان مورد بررسي %۷۸٫۲۳ بود.
نتيجه گيري: ميزان آمادگي بيمارستان ها به طور ميانگين در بيشتر ابعاد (۷ از ۱۱ بعد) در وضعيت خوب و تنها در ابعاد پاسخ گويي به نياز مصدومان، اجراي مانور، پذيرش و انتقال و ترخيص مصدومان در وضعيت متوسط قرار دارد.