مقاله ميزان آهنگ دوز موثر ناشي از گاز رادون درچشمه آب گرم جوشان واقع در استان كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: ميزان آهنگ دوز موثر ناشي از گاز رادون درچشمه آب گرم جوشان واقع در استان كرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلظت رادون
مقاله آهنگ دوز موثر
مقاله استنشاق هوا
مقاله فضاي بسته
مقاله چشمه آب گرم جوشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نگارستاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انسان در طول عمر خود پيوسته در معرض پرتو هاي مختلفي قرار مي گيرد و همواره تابش يك خطر بهداشتي بالقوه به حساب مي آيد. گاز رادون و دخترانش منابع عمده تابش هاي طبيعي مي باشند و ميزان قابل توجهي از دريافت دوز استنشاقي را به خود اختصاص داده اند. از اين رو اندازه گيري فعاليت رادون در طبيعت پيرامون و محيط زندگي از اهميت روز افزوني برخوردار است. در اين تحقيق با اندازه گيري غلظت گاز رادون، دوز موثر ناشي از استنشاق هواي داخل استخر در مجموعه آب گرم جوشان محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت.
روش: در اين کار باتوجه به پروتکل هاي آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا و با استفاده از آشكار ساز اكتيو رادون نوع RAD7 غلظت گاز رادون هواي داخل فضاي استخر مجموعه آب گرم جوشان اندازه گيري و دوز موثر براي افرادي كه در مدتي معين هواي داخل فضاي اين استخر را استنشاق مي کنند محاسبه شده است.
يافته ها: غلظت گاز رادون درون هواي استخر مورد نظر برابر ۹۸٫۳±۴٫۹ بکرل بر متر مکعب به دست آمد. بنابراين براي يک شخص که دو بار در هفته و هر بار مدت دو ساعت در محيط اين استخر مي ماند آهنگ دوز موثر، در اثر استنشاق رادون برابر با ۰٫۰۰۳±۰٫۰۶ ميلي سيورت در سال محاسبه شد.
نتيجه گيري: با مقايسه اين دوز با دو مرجع استاندارد انجمن فيزيک بهداشت و درمان و آژانس حفاظت از محيط زيست آمريکا در مورد آستانه خطر پذيري براي دوز موثر دريافتي، نتيجه مي گيريم که براي افرادي که به طور معمول از استخر آب مجموعه آب گرم جوشان استفاده مي کنند دوز به دست آمده در محدوده مقدار توصيه شده قرار دارد.