مقاله ميزان آگاهي از روشهاي جنگ رواني و مقابله با آن با ارایه راهکارهاي ارتقا سطح آگاهي نيروهاي نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي از روشهاي جنگ رواني و مقابله با آن با ارایه راهکارهاي ارتقا سطح آگاهي نيروهاي نظامي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله جنگ رواني
مقاله روش هاي مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: نوري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از عوامل موثر بر موفقيت جنگ رواني دشمن و روش هاي مقابله با آن، عنصر آگاهي است. پژوهش حاضر در صدد است تا به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که آگاهي نيروهاي نظامي از روش هاي جنگ رواني و شيوه هاي مقابله با آن به چه ميزان است؟ روش هاي مناسب ارتقاي سطح آگاهي هاي نظاميان نسبت به جنگ رواني و روش هاي مقابله اي کدام است؟
روش: روش تحقيق توصيفي، تحليلي است. جامعه آماري شامل کليه کارکنان يک واحد نظامي است. انتخاب نمونه به صورت خوشه اي چند مرحله اي برابر ۱۰۵۵ نفر است. از ابزارهاي آماري ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد، آزمون مجذور خي به منظور مقايسه متغيرهاي کيفي و شمارشي استفاده شده است.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که پرداختن به موضوع جنگ رواني بسيار ضروري است. ميزان آگاهي از روش هاي جنگ رواني و روش هاي مقابله با آن در نمونه مورد بررسي ضعيف است و افراد کمي تحت آموزش هاي مربوط به جنگ رواني قرار گرفته اند. ميزان آگاهي از شيوه هاي جنگ رواني با ميزان تحصيلات و درجه رابطه مثبت دارد. ميزان آگاهي از شيوه هاي مقابله با جنگ رواني و رشته هاي تحصيلي با ميزان اطمينان ۹۵ درصد داراي تفاوت معناداري مي باشد. روش هاي جنگ رواني دشمن عليه جمهوري اسلامي ايران به ترتيب اهميت از طريق اقدامات فرهنگي و اقتصادي سپس اقدامات سياسي وامنيتي و در نهايت از طريق اقدامات نظامي عليه نظام جمهوري اسلامي اعمال مي شوند.
بحث: انجام پروژه هاي پژوهشي، تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني به منظور افزايش ميزان آگاهي نيروهاي نظامي از روش هاي جنگ رواني و شيوه هاي مقابله با آن ضرورت دارد. استفاده از رسانه ها و برنامه هاي سمعي و بصري در کنار ساير روش هاي اطلاع رساني در اولويت قرار دارد و همچنين ضروري است تا آموزش جنگ رواني نيروهاي نظامي از منابع رسمي، معتبر، مداوم و به صورت برگزاري کلاس ها، سخنراني و همايشهاي تخصصي منظم و انجام مسابقات دوره اي و اهدا جوايز نفيس باشد.