مقاله ميزان آگاهي از نحوه استفاده صحيح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر سبزوار در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي از نحوه استفاده صحيح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر سبزوار در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله قرص لوونرژسترل
مقاله روش پيشگيري اورژانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوان رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: قرص لوونرژسترل به عنوان يک روش موفق پيشگيري از بارداري اورژانسي مي تواند تا ۷۲ ساعت بعد از تماس از بارداري ناخواسته جلوگيري کند. پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني سبزوار در زمينه مصرف و عوارض قرص لوونرژسترل مذکور انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي بر روي جمعيت زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر سبزوار انجام گرفته است. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي و روش جمع آوري داده ها با پر کردن پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيک و اطلاعات مربوط به آگاهي شرکت کنندگان در زمينه نحوه استفاده صحيح و عوارض قرص لوونورژسترل بوده است. روايي پرسشنامه توسط متخصصين ارزيابي گرديد و پايايي آن توسط آزمون آلفاي کرونباخ سنجيده شد (a=0.716). حجم نمونه ۳۹۶ نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS 15 و روش هاي آمار توصيفي و تحليلي (آزمون تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون) استفاده شد.
يافته ها: در اين پژوهش، مشخص گرديد که ۲۹٫۸ درصد افراد بررسي شده تا کنون از اين قرص استفاده کرده اند و ميانگين نمره آگاهي آنان از ۱۰۰ نمره در استفاده صحيح از قرص ۳۴٫۵±۴۶٫۱ بوده و نمره آگاهي از عوارض قرص از ۱۰۰ نمره ۲۸٫۹۲±۲۲٫۳۹ مي باشد. بين سن و آگاهي استفاده صحيح از قرص ( P=0.029و r=-.11) و آگاهي از عوارض قرص (P=0.027 و r=-.11) همبستگي منفي به دست آمد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که ميانگين نمره آگاهي از استفاده صحيح قرص و عوارض آن هر دو پايين است.