مقاله ميزان آگاهي بيماران از منشور حقوق بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۸۵ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي بيماران از منشور حقوق بيمار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله بيماران
مقاله قوانين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باطني سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي زينب السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقررات و قوانين در حوزه اخلاق بيماران حايز اهميت است، اما اين مجموعه قوانين تحت عنوان «منشور حقوق بيمار» در قوانين ايران به صورت منسجم و کاربردي وجود ندارد. هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان آگاهي بيماران بستري شده در بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان از منشور حقوق بيماران بود.
روش بررسي: اين بررسي به صورت توصيفي-مقطعي در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ در هشت بيمارستان آموزشي شهر اصفهان انجام شد و طي آن ميزان آگاهي بيماران بستري شده در اين بيمارستان ها طي اين مدت از مفاد منشور حقوق بيمار از طريق مصاحبه توسط پرسشگران و تکميل چک ليست هاي مربوطه سنجيده شد. چک ليست ها از طريق مطالعه کتابخانه اي تدوين و روايي صوري و پايايي آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه تاييد شد. براي اين منظور نمونه مورد نياز که ۳۸۵ بيمار بود، متناسب با تعداد تخت فعال و نيز متوسط اقامت بيماران طي سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵، تقسيم به نسبت شد و سهم هر بيمارستان مشخص گرديد. پس از تکميل چک ليست ها، تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماريSPSS  صورت گرفت.
يافته ها: بيش از ۵۰ درصد از بيماران آگاهي لازم از برخي مفاد منشور حقوق بيمار را نداشتند. اين عدم آگاهي به ويژه در مورد حقوق مربوط به انتقال حين درمان بيمار به ساير مراکز درماني (که نياز به خدمات درماني تخصصي دارند)، در مورد حق اجازه يا عدم اجازه استفاده از اطلاعات پزشکي پرونده خودشان براي امور مختلف، رازداري پزشک معالج و تيم و درمان و همچنين محرمانه بودن اطلاعات پزشکي و ضرورت حفظ اسرار بيمار توسط بيمارستان بود.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در چک ليست هاي تکميل شده نشان داد که درصد قابل توجهي از بيماران آگاهي لازم از برخي از مفاد منشور حقوق بيمار را نداشتند و ضرورت دارد در اين زمينه اطلاع رساني لازم صورت پذيرد.