مقاله ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه گيلان درباره تالاسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه گيلان درباره تالاسمي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله تالاسمي
مقاله راه هاي پيشگيري
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيام شهره
جناب آقای / سرکار خانم: عاصمي آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: سطح آگاهي افراد جامعه نقش مهمي در پيشگيري از افزايش ميزان شيوع و بروز بيماري تالاسمي دارد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه گيلان درخصوص اين بيماري و تعيين ارتباط آن با تعدادي از متغير هاي دموگرافيک انجام يافته است.
مواد و روش کار: تحقيق به روش بررسي توصيفي مقطعي انجام گرفت. ۶۰۰ نفر از دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه گيلان بر اساس نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از پرسش نامه بدست آمد. از آزمون آماري کاي اسکوئر براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده شد. سطح معني داري آزمون ها ۵ درصد درنظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان آگاهي بر مبناي اطلاع از علايم بيماري و راه هاي ابتلا و پيشگيري از آن مشخص گرديد. از کل افراد مورد مطالعه ۵۸٫۵۰ درصد آگاهي کم، ۲۹٫۳۳ درصد آگاهي متوسط و فقط ۱۲٫۱۷ درصد آنان آگاهي زياد در رابطه با بيماري تالاسمي داشتند. ميزان آگاهي دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر بيشتر بود. ۹۲٫۳۳ درصد از افراد مورد مطالعه آموزش در زمينه بيماري تالاسمي را براي افراد لازم و ضروري مي دانند و بيشترين درصد آنان (۳۷٫۱۸ درصد) بهترين راه کسب اطلاع در اين زمينه را از طريق راديو و تلويزيون مي دانند.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به ميزان پايين آگاهي دانشجويان در مورد بيماري مورد نظر، آموزش براي شناخت و آگاهي بيشتر در مورد بيماري تالاسمي و پيشگيري از اين بيماري براي کاهش ابتلا توصيه مي گردد.