مقاله ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مباني برنامه ريزي
مقاله اصول يادگيري
مقاله معلمان دوره راهنمايي و متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري است. روش انجام پژوهش زمينه اي است و جامعه آماري كليه معلمان شاغل به تدريس در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان بهشهر در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ است، نمونه آماري ۳۸۲ نفر از معلمان زن و مرد مي باشند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از ابزار آزمون محقق ساخته (حاوي ۴۰ سوال چهار گزينه اي) استفاده شده است.
داده ها در دو سطح توصيفي (با استفاده از جداول توزيع فراواني، در صد، ميانگين) و استنباطي (با استفاده از آزمون x2 و با نرم افزار Spss مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفت. عمده ترين يافته هاي پژوهش اين است كه ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمايي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري با كسب ميانگين ۱۰٫۸۳ (در مقياس ۲۰ نمره اي) در حد متوسط است. همچنين چون مقدار x2 به دست آمده در سطح اطمينان ۹۵ درصد از مقدار x2 جدول بزرگ تر است بنابراين پراكندگي پاسخ ها واقعي است و بين فراواني پاسخ هاي مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني دار است. لذا مي توان گفت كه آگاهي معلمان دوره راهنمايي و متوسطه از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد متوسط است.