مقاله ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمایي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارایه الگوي عملي جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمایي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارایه الگوي عملي جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي آنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مباني برنامه ريزي
مقاله اصول يادگيري
مقاله معلمان دوره راهنمایي
مقاله ارتقاي دانش و مهارتها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمایي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري به منظور ارایه الگوي عملي جهت ارتقاي دانش و مهارت هاي آنان است. روش انجام پژوهش زمينه اي است و جامعه آماري کليه معلمان شاغل به تدريس در مدارس راهنمایي شهرستان بهشهر در سال تحصيلي ۸۷-۸۸ است، نمونه آماري ۱۸۶ نفر از معلمان زن و مرد مي باشند که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از ابزار آزمون محقق ساخته (حاوي ۴۰ سوال چهار گزينه اي) استفاده شده است.
داده ها در دو سطح توصيفي (با استفاده از جداول توزيع فراواني، درصد، ميانگين) و استنباطي (با استفاده از آزمون x2 و با نرم افزار Spss مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار گرفت. عمده ترين يافته هاي پژوهش اين است که ميزان آگاهي معلمان دوره راهنمایي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري با کسب ميانگين ۱۱٫۴ (در مقياس ۲۰ نمره اي) در حد متوسط است. و همچنين چون مقدار x2 به دست آمده در سطح اطمينان ۹۵ درصد از مقدار x2 جدول بزرگتر است بنابراين پراکندگي پاسخ ها واقعي است و بين فراواني پاسخها مشاهده شده و فراواني مورد انتظار تفاوت معني دار است. لذا مي توان گفت که آگاهي معلمان دوره راهنمایي از مباني برنامه ريزي درسي و اصول يادگيري در حد متوسط است.