مقاله ميزان اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: ميزان اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين ميزان اثربخشي آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان است. بدين منظور سه بعد اصلي «ارتقاي فراگيري دولت الكترونيك، ارتقاي استفاده از اينترنت و ارتقاي آشنايي با رايانه» مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعه كليه معلمان متوسطه شهر اصفهان (۴۴۹۱ نفر) است. از اين افراد ۳۰۰ نفر با روش نمونه گيري خوشه اي به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. داده ها از طريق اجراي پرسشنامه محقق ساخته، با ۳۰ سوال بسته پاسخ و اعتبار ۰٫۹۶ فراهم گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت. نتايج آماري پژوهش نشان داد كه آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات براي معلمان متوسطه در سه بعد اصلي استفاده شده كمتر از سطح متوسط (P£۰٫۰۵) بوده است، اما اثربخشي (ميزان استفاده) در اين سه بعد در سطح (P£۰٫۰۱) يكسان نبوده است. همچنين يافته ها نشان داد آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين سه بعد براي معلمان مرد بيشتر از معلمان زن و براي معلمان كارشناسي ارشد بيشتر از معلمان با مدارك پايين تر اثربخش بوده است.