مقاله ميزان اثربخشي آموزش پرستاري مراقبت هاي هسته اي پزشكي بر سطوح يادگيري به وسيله نرم افزار چند رسانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ميزان اثربخشي آموزش پرستاري مراقبت هاي هسته اي پزشكي بر سطوح يادگيري به وسيله نرم افزار چند رسانه اي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار چندرسانه اي
مقاله پرستاري مراقبت هسته اي
مقاله آموزش
مقاله سطوح يادگيري شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري نوري جميله
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الحسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هداف: آمادگي جامعه پرستاران براي مواجهه با حوادث هسته اي نقش مهمي در كاهش عواقب هسته اي دارد. بخش مهمي از فرآيند آمادگي، آموزش است كه به شيوه هاي مختلف ارايه مي شود. اين تحقيق با هدف بررسي اثربخشي آموزش پرستاري مراقبت هاي هسته اي به وسيله نرم افزار چندرسانه اي بر سطوح يادگيري انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي ۳۰ نفر از پرستاران بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان به روش نمونه گيري مبتني بر هدف در سال ۱۳۸۸ انتخاب شدند. پرسش نامه محقق ساخته حاوي ۳۰ سوال چند گزينه اي در رابطه با سطوح يادگيري شناختي شامل دانش، فهميدن و كاربرد تهيه شد و آزمون در مراحل قبل، بلافاصله بعد و ۴ هفته پس از آموزش پرستاري مراقبت هاي هسته اي با نرم افزار چند رسانه اي برگزار شد. نمرات با نرم افزار SPSS 17 و آزمون آماري آنواي اندازه هاي تكراري با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات سطح دانش در سه مرحله قبل، بلافاصله و چهار هفته پس از آموزش به ترتيب ۵٫۱ ± ۵٫۴، ۷٫۱ ± ۴۳٫۷ و ۷٫۱ ± ۶٫۷ و ميانگين نمرات سطح فهميدن به ترتيب ۲٫۰۵ ± ۹۳٫۳، ۲٫۰۳ ± ۸٫۷۳ و ۲٫۳ ± ۷٫۹۳ و ميانگين نمرات سطح كاربرد به ترتيب ۱٫۵۳ ± ۲٫۲۷، ۱٫۵ ± ۷٫۴ و ۲٫۱ ± ۶٫۴ و ميانگين نمرات مجموع سطوح به ترتيب ۴٫۰۲ ± ۱۰٫۷۳، ۴٫۲۵ ± ۲۳٫۵ و ۴٫۹۶ ± ۲۱٫۸ بود. آزمون آنواي اندازه هاي تكراري روند يادگيري در تمام مراحل و در تمام سطوح اختلاف معني داري نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج بيانگر اثربخشي نرم افزار چندرسانه اي است، از اين رو آموزش پرستاري مراقبت هاي هسته اي با نرم افزار چند رسانه اي مي تواند جايگزين مناسبي براي ساير شيوه هاي آموزش باشد.