مقاله ميزان استفاده اساتيد از روش هاي تدريس خلاق و بررسي ويژگي هاي خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجويان استعداد درخشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ميزان استفاده اساتيد از روش هاي تدريس خلاق و بررسي ويژگي هاي خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجويان استعداد درخشان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان استعداد درخشان
مقاله روش تدريس
مقاله ويژگي هاي اساتيد
مقاله خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نشان شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي ميزان کار بست اصول تدريس خاص دانشجويان استعداد درخشان و ويژگي هاي مدرسان اين دانشجويان در دانشگاه اصفهان ميباشد. روش تحقيق علي – مقايسه اي و کمي – کيفي است. در بخش کمي از پرسش نامه محقق ساخته و در بخش کيفي از مصاحبه نيمه سازمان يافته براي گردآوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، تعداد ۱۰۲ دانشجوي استعداد درخشان مي باشد. از اين تعداد ۷۰ نفر انتخاب و پرسش نامه در اختيار آنان قرار گرفت. براي مقايسه دانشجويان استعداد درخشان با دانشجويان عادي، ۷۰ نفر نيز از بين دانشجويان عادي دانشگاه اصفهان انتخاب گرديدند. به منظور انتخاب نمونه مصاحبه شوندگان، از روش نمونه گيري هدفمند از نوع موارد مطلوب استفاده شد. يافته هاي تحقيق در بخش کمي حاکي از آن است که دانشجويان استعداد درخشان و دانشجويان عادي از وضعيت آموزشي ناراضي بوده اند. نتايج پژوهش در بخش کيفي نشان مي دهد متخصصان در خصوص روش هاي تدريس بر سه مقوله شامل: کاربرد روش تدريس فعال، روش هاي تدريس خلاق و مشارکتي تاکيد کرده اند. متخصصان در مورد ويژگي اساتيد، بر چهار مقوله، هماهنگ بودن دانش اساتيد با دانش روز، داشتنن تفکر انتقادي، خلاق بودن و آشنا بودن اساتيد با شخصيت منحصر به فرد فراگيران تاکيد نموده اند.