مقاله ميزان استنادات و مشارکت گروهي نويسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: ميزان استنادات و مشارکت گروهي نويسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشريات ادواري
مقاله استناد
مقاله مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار مينا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمجيد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دانش فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مجلات علمي يکي از مهم ترين ابزارهاي اطلاع رساني و رشد دانش در هر رشته به شمار مي آيد. يکي از راه هاي تشخيص جايگاه يک مقاله، استناد علمي به آن است که مهم ترين معيار براي ارزيابي يک اثر علمي، ميزان استناد به آن است. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان استنادات و مشارکت گروهي نويسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکي از ابتداي سال ۱۳۷۹ تا پايان ۱۳۸۲ بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي بود که از روش تحليل استنادي براي انجام آن استفاده شد. بدين منظور اطلاعات توسط چک ليست گردآوري و سپس با استفاده از قانون Bradford و ضريب همکاري گروهي نويسندگان، نتايج به دست آمد و با نرم افزار SPSS تحليل گرديد.
يافته ها: در مجموع ۳۸۶ مقاله از ۲۱ مجله توليد شده بررسي گرديد که در کل داراي ۴۹۱۵ استناد بود. متوسط تعداد استناد براي هر مقاله ۷۳٫۱۲ استناد و بيشترين تعداد مقاله مربوط به سال ۱۳۸۲ بود. در رابطه با ميزان مشارکت، بيشترين مقالات سه نويسنده داشت. ميانگين ضريب همکاري در حد متوسط قرار داشت. از ميان انواع منابع، نشريات با ۷۵٫۶۹ درصد بيشترين استفاده را داشتند.
نتيجه گيري: نگاهي کلي به مقالات و استنادهاي مجله پژوهش در علوم پزشکي نشان داد که نويسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکي نسبت به ساير محققان تحقيقات گذشته در يک حد ميانه براي تدوين مقالات خود به منابع، استناد کرده اند و به انجام کارهاي گروهي نيز گرايش داشته اند. همچنين استنادهاي تعلق گرفته به نشريات در مقالات تاليفي مورد بررسي نشريات از مدل قاعده Bradford تبعيت مي کردند.