مقاله ميزان افت تحصيلي و برخي عوامل زمينه ساز آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ميزان افت تحصيلي و برخي عوامل زمينه ساز آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله دانشجويان پزشكي
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي شاه صنم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودلو رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي واعظي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: يكتا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كفيلي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افت تحصيلي دانشجويان پزشكي از مشکلات مهم آموزشي است که بايستي عوامل موثر در بروز آن شناسايي و تلاش جهت رفع آنها انجام پذيرد. اين مطالعه به منظور يافتن عوامل موثر در افت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه طراحي و اجرا شده است.
روش  کار: مطالعه حاضر يك بررسي مقطعي توصيفي به روش سرشماري، با استفاده از پرونده تمام دانشجويان پزشكي مقطع باليني، ورودي سال هاي ۸۱ ۷۹ بوده، که اطلاعات آن از كارنامه كبير دانشجويان استخراج و سپس داده ها با استفاده از آزمونt test  و كاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در تمامي آزمون ها سطح معني داري، کمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: در مجموع ۱۷۶ پرونده مورد بررسي قرار گرفت. درصد افت تحصيلي در مقطع علوم پايه ۳/۲۳ درصد، فيزيوپاتولوژي ۷/۰ درصد و در مقطع باليني ۵/۲۶ درصد بوده است. ميزان مردودي در آزمون جامع علوم پايه ۵۶/۱۱ درصد و در آزمون پيش كارورزي ۶/۵ درصد بود. در بين عوامل زمينه ساز، عدم حضور در كلاس (p<0.05) و فاصله زياد بين اخذ ديپلم و قبولي در دانشگاه (p<0.05) با افت تحصيلي رابطه معني دار نشان دادند.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه حدود نيمي از دانشجويان در حداقل يک واحد درسي افت را تجربه مي نمايند، لازم است جهت ارتقاي کيفيت آموزش، مساله تاثیرگذار بر افت تحصيلي جدي گرفته شود.