مقاله ميزان افت شنوايي کارکنان فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ميزان افت شنوايي کارکنان فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت شنوايي
مقاله اديومتري
مقاله صدا
مقاله کارکنان
مقاله فرودگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري فيروزآبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي ميبدي سيدجليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با پيشرفت تکنولوژي و استفاده از هواپيما به عنوان يک وسيله عمده حمل و نقل، مي توان به بيماري هاي مرتبط با شغل نظير افت شنوايي ناشي از سر و صداي هواپيما اشاره نمود. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان افت شنوايي کارکنان فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه کوهورت تاريخي روي ۸۰ نفر از کارکنان فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان در ۴ گروه کاري متفاوت و دو گروه شاهد شامل ۱۸ نفر از کارکنان اداري فرودگاه (گروه کم مواجهه) و ۳۲ نفر از کارکنان يکي از مراکز اداري اصفهان (گروه عدم مواجهه) در تابستان ۱۳۸۴ انجام شد. تراز فشار صوت محل کار افراد گروه مواجهه يافته با سروصداي هواپيما اندازه گيري شد و بر اساس زمان مواجهه يا صدا، تراز معادل (Leq) محاسبه گرديد. مواجهه قبلي افراد با سروصداي زياد (نظير سوابق جبهه) و همچنين عوامل مداخله گر همچون استفاده از داروها و سابقه بيماري هاي گوش نيز با استفاده از يک پرسشنامه برآورد شد. تقريبا هيچ يک از افراد مورد مطالعه از وسايل حفاظت شنوايي استفاده نمي کردند. اديومتري در فرکانس هاي قراردادي (۰٫۵-۸ کيلوهرتز) از طريق هوايي و استخواني انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد در دو گروه مواجهه يافته و بدون مواجهه به ترتيب ۴۰٫۰۳±۹٫۷۵ سال و ۳۷٫۸۵±۸٫۱۵ سال برآورد شد. تراز معادل (Leq) براي کارکنان رمپ و ترافيک بيش از ۹۵ دسي بل برآورد شد. ۳۵٫۷ درصد (۱۰ نفر) از کارگران رمپ در گوش راست مبتلا به افت شنوايي ناشي از سروصدا بين ۲۶-۴۰ دسي بل و ۳۲٫۱ درصد (۹ نفر) از آنان در گوش چپ به افت شنوايي ناشي از سروصدا بين ۲۶-۴۰ دسي بل مبتلا بودند. خطر نسبي ابتلا به افت شنوايي ناشي از سروصدا در بين کارگران رمپ نسبت به گروه بدون مواجهه و اداري فرودگاه، در گوش راست و چپ به ترتيب ۴/۹ و ۵/۷ برابر بود. درصد بالايي از کارکنان ترافيک نيز در گوش راست (۷/۶۶ درصد) و گوش چپ (۲۵ درصد) به افت شنوايي ناشي از سروصدا مبتلا شده بودند. آستانه شنوايي دو گروه مواجهه يافته و بدون مواجهه در تمامي فرکانس ها (۰٫۵-۸ کيلوهرتز) در گوش راست و در فرکانس هاي ۸-۲ کيلوهرتز در گوش چپ از لحاظ آماري اختلاف معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مواجهه با سروصدا باعث افت شنوايي کارکنان فرودگاه شده است؛ لذا لازم است روش هاي ارزيابي و کنترل صوت به ويژه برنامه حفاظت شنوايي کارکنان مورد تاکيد قرار گيرد.