مقاله ميزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سال هاي ۸۵ -۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ميزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سال هاي ۸۵ -۱۳۸۳
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال دانش
مقاله فعاليت فعال
مقاله فعاليت غيرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علي رغم رشد خيره كننده انتشارات علمي دو دهه اخير در حوزه علوم پزشكي در ايران، مطالعات انجام شده نشان مي دهند خلا در بعد بكارگيري نتايج دانش مي باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ميزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان صورت پذيرفت.
روش كـار: كليه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سال ۸۵ -۱۳۸۳ كه تا نيمه دوم سال ۱۳۸۷ گزارش نهايي آنها ارايه گرديده بود مورد بررسي قرار گرفتند. ابزارهاي گردآوري داده ها شامل فرم گردآوري داده هاي طرح و پرسشنامه پژوهشگر بود.
يافته ها: مرور ۱۰۲ پيشنهاد پژوهشي نشان داد كه در ۶ طرح (۸/۵%) براي فعاليت هاي انتقال دانش حاصل از پژوهش هزينه اي در نظر گرفته شده بود. در زمينه فعاليت هاي غيرفعال انتقال دانش، در پژوهش هاي باليني و سيستم بهداشتي طبق نظر محققين سهم فعاليت انتشار نتايج در مجلات داخلي و بين المللي بيشتر از ساير فعاليت ها بوده در حالي كه در پژوهش هاي علوم پايه يافته هاي پژوهش بيشتر در كنفرانس ها و سمينارها و همايش ها انتشار يافته است. در زمينه فعاليت هاي فعال انتقال دانش، ميانگين امتياز عملكرد پژوهشگران تنها ۹% از كل امتياز ممكن در اين زمينه بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه هزينه هاي در نظر گرفته شده براي فعاليت هاي انتقال دانش كم مي باشد كه در اين مورد ايجاد انگيزه در محققين و آموزش محَّققين در زمينه انتقال پژوهش ضروري به نظر مي رسد.