مقاله ميزان انطباق ويژگيهاي سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ويژگيهاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي ۸۵ ـ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ميزان انطباق ويژگيهاي سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ويژگيهاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه دبيران در سال تحصيلي ۸۵ ـ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله يادگيري سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبيون شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، ميزان انطباق ويژگيهاي سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ويژگيهاي سازمان يادگيرنده را در سه حيطه فردي، گروهي و سازماني مورد بررسي قرار داده و در صدد تعيين تفاوت در نحوه تلقي پاسخگويان برحسب سن، ميزان تحصيلات و سابقه تدريس از سازمان آموزش و پرورش، به عنوان سازمان يادگيرنده بوده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي است و جامعه آماري پژوهش را کليه دبيران دبيرستان هاي دخترانه نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۵ـ۱۳۸۴ تشکيل داده اند که به روش تصادفي خوشه اي و از طريق فرمول انتخاب حجم نمونه، تعداد ۲۶۰ نفر از نواحي ۲، ۳ و ۴ انتخاب شدند. از اين تعداد ۱۸ نفر به سوالات پاسخ کامل ندادند و بنابراين از تحقيق کنار گذاشـته شدند و ۲۴۲ نفر در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوري اطلاعـات، پرسشنامه ابعاد سازمـان يادگيرنده واتکينز و مارسيک بود. داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و استنباطي (تحليل واريانس يكطرفه،t  تک متغيره) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد که ويژگيهاي سازمان آموزش و پرورش در حيطه فردي و سازماني با ويژگيهاي سازمان يادگيرنده انطباق دارد، ولي در حيطه گروهي انطباق ندارد. تلقي افراد از سازمان يادگيرنده نيز فقط در حيطه فردي برحسب سابقه تدريس تفاوت معناداري را نشان داد.