مقاله ميزان بروز اختلال عملكرد و سير طبيعي اختلال هاي زيرباليني تيروئيد در بزرگسالان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۷۳ تا ۶۷۹ منتشر شده است.
نام: ميزان بروز اختلال عملكرد و سير طبيعي اختلال هاي زيرباليني تيروئيد در بزرگسالان تهراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هاي زيرباليني تيروئيد
مقاله پركاري تيروئيد
مقاله كم كاري تيروئيد
مقاله بيماري هاي اتوايميون تيروئيد
مقاله ميزان بروز
مقاله سير طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باوجود شيوع قابل توجه اختلال هاي عملكرد تيروئيد، اپيدميولوژي آن به درستي مشخص نيست. اين مطالعه براي تعيين ميزان بروز اختلال هاي عملكرد و سير طبيعي اختلال هاي زير باليني تيروئيد در جامعه شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها: از افراد ۲۰ ساله و بالاتر شركت كننده در «مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران» كه در شروع و نيز ۶٫۷ سال بعد داراي نمونه خون كافي بودند، آزمايش هاي TSH و آنتي بادي ضدتيروئيد پراكسيداز (TPO-Ab) به عمل آمد. از ۸۰۸ نفر جمعيت مورد مطالعه كه فاقد سابقه بيماري يا جراحي تيروئيد، مصرف هورمون هاي تيروئيد، داروهاي آنتي تيروئيد، گواتر يا ندول و آنتي بادي ضد TPO منفي بودند، ميانگين، ميانه، صدك هاي ۲٫۵، ۵، ۹۵ و ۹۷٫۵ براي  TSH تعيين و بر اساس صدك هاي ۲٫۵ و ۹۷٫۵، دامنه طبيعي TSH بين ۰٫۴-۵٫۸ ميكروواحد بر ميلي ليتر تعيين شد. در افراد داراي TSH غير طبيعي T3، T4، T3RU انجام و FTI محاسبه شد.
يافته ها: در مرحله اول آزمون هاي تيروئيد ۱۰۶۵ زن و ۶۹۳ مرد، طبيعي بودند. ۶٫۷ سال بعد ميزان بروز براي هر هزار نفر براي كم كاري باليني تيروئيد ۰٫۲۸ در زنان و ۰٫۲۱ در مردان، و كم كاري زير باليني تيروئيد ۱۱٫۵۹ در زنان و ۴٫۶۹ در مردان، پركاري باليني ۱٫۴ در زنان و ۰٫۲۱ در مردان، پركاري زير باليني ۵٫۷۲ در زنان و ۳٫۶۲ در مردان بود. در اين مدت، افزايش مثبت شدن آنتي بادي ضد TPO از ۱۵٫۹% به ۱۷٫۷% در زنان معني دار بود. (P=0.006). در مرحله اول، ۸ زن كم كاري زير باليني تيروئيد داشتند كه در پيگيري ۵ نفر در همان وضعيت ماندند، يك نفر داراي كاركرد طبيعي تيروئيد، يك نفر به كم كاري باليني تيروئيد مبتلا شد. يك نفر باقيمانده در حال مصرف لووتيروكسين و دچار پركاري باليني تيروئيد بود. دو زن باپركاري زير باليني تيروئيد در مرحله اول بدون مصرف دارو در پيگيري طبيعي شدند. در مرحله اول، دو مرد كم كاري زير باليني داشتند كه در پيگيري يك نفر در همان وضعيت ماند و يك نفر به كم كاري باليني تيروئيد مبتلا شد.
نتيجه گيري: دامنه طبيعي TSH در اين جامعه تهراني ۰٫۴-۵٫۸ ميكروواحد در ميلي ليتر بود و افزايش فراواني آنتي بادي ضد TPO مثبت در زنان ديده شد. بروز اختلال هاي زير باليني نسبت به اختلال هاي باليني تيروئيد بارزتر بود.