مقاله ميزان بقا و پيامدهاي ناشي از احياي قلبي – ريوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ميزان بقا و پيامدهاي ناشي از احياي قلبي – ريوي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احياي قلبي – ريوي
مقاله زنجيره بقا
مقاله پيامدهاي كوتاه مدت احيا
مقاله پيامدهاي بلندمدت احيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بازگرداندن اعمال حياتي قلب و ريه و تلاش براي برقراري گردش خون و تنفس از مهم ترين اقدامات احياگران حرفه اي حيات در مراكز درماني است. هدف اين مطالعه، بررسي ميزان بقا و پيامدهاي ناشي از احياي قلبي- ريوي در بيمارستان هاي آموزشي شهر تهران بود.
روش ها: اين پژوهش مقطعي طولي، طي ۵ ماه در سه بيمارستان منتخب آموزشي و دانشگاهي شهر تهران روي ۲۵۰ بيمار تحت عمليات احياي قلبي – ريوي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه فرم استاندارد ثبت موارد احيا در بيمارستان (اوتستئين)، شامل متغيرهاي متعددي همچون سن، جنسيت، شيفت كاري، محل وقوع ايست قلبي، علت وقوع ايست قلبي، ريتم اوليه قلبي بيمار، پيامدهاي كوتاه مدت و بلندمدت احيا و غيره بود. از نرم افزار آماري SPSS 14 و آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي (مجذور كاي و رگرسيون لجستيك) براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ۵۹٫۶% نمونه هاي مطالعه مرد و ميانگين سني كل نمونه ها ۲۱٫۱۰±۵۷٫۱۷ سال بود. ۶۴٫۴% موارد عمليات احياي قلبي – ريوي ناموفق بود و منجر به مرگ بيماران شد. ۲۸٫۴% موارد احيا به طور كوتاه مدت موفق بود. تنها ۷٫۲% نمونه هاي مورد مطالعه بقاي طولاني مدت پس از عمليات احيا داشتند و از بيمارستان مرخص شدند.
نتيجه گيري: توجه بيشتر به زنجيره بقا و علل موفقيت و عدم موفقيت احياي قلبي- ريوي و پرداختن به عوامل پيش بيني-كننده موفقيت احياي قلبي- ريوي ضروري به نظر مي رسد .