مقاله ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از نظر دانشجويان در سال تحصيلي ۸۶ـ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ميزان به كارگيري معيارهاي تدريس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از نظر دانشجويان در سال تحصيلي ۸۶ـ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس اثربخش
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان به کارگيري عوامل تدريس اثربخش (شامل ۶ مولفه طراحي تدريس، اجراي آموزش، مديريت کلاس درس، روابط انساني، ارزشيابي و برخورداري از ويژگيهاي مطلوب شخصيتي) توسط اساتيد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان از نظر دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري کليه دانشجويان سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان است كه از ميان آنها دانشکده هاي علوم تربيتي و روان شناسي، کشاورزي و علوم پايه تعيين شدند. از اين تعداد ۱۶۵ نفر از طريق نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب و پرسشنامه ها ميان آنان توزيع گرديد. پرسشنامه محقق ساخته شامل ۴۱ سوال پنج گزينه اي مطابق با مقياس ليــکرت فراهم شد. روايي پرسشنامه با اقتباس از منابع علمي معتبر و همچنين مطالعه ۳ نفر از صاحبنظران و پايايي آن نيز از طريق مطالعه مقدماتي و به وسيله ۴۱ نفر نمونه انتخابي از جامعه اصلي، بررسي شد كه با به كارگيري ضريب آلفاي كرونباخ، ۰٫۸۹ به دست آمد. اطلاعات به دست آمده در اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي (درصد، فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي «t همبسته،t  تك متغيره، تحليل واريانس، t هتلينگ، t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون H.S.D يا توكي» تجزيه و تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در سوال اول «ميزان به كارگيري معيار طراحي تدريس»، دوم «ميزان به كارگيري معيار اجراي آموزش»، سوم «ميزان به كارگيري معيار مديريت كلاس»، چهارم «ميزان به كارگيري معيار روابط انساني»، پنجـــم «ميـزان به كارگيري معيار ارزشيابي»، و ششم «ميزان برخورداري از ويژگيهــاي شخصيتي مطلوب»، ميانگين استادان اين دانشگاه در سه دانشكده نمونه انتخابي پژوهش به ترتيب ۳٫۶۶، ۳٫۱۳، ۳٫۵۶، ۳٫۳۸، ۳٫۲۴، و ۳٫۴۳ بوده است كه بالاتر از ميانگين تعيين شده است. در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه تدريس استادان اين دانشكده ها اثربخش بوده است. همچنين در تمام سوالات پژوهش در سطح دانشكده اختلاف معنادار ميان عملكرد استادان مشاهده شده است.