مقاله ميزان تاثير رطوبت، بر نرخ توليد آلاينده در لندفيل ها و کنترل آلاينده هاي خروجي با استفاده از سرپوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ميزان تاثير رطوبت، بر نرخ توليد آلاينده در لندفيل ها و کنترل آلاينده هاي خروجي با استفاده از سرپوش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لندفيل سراوان
مقاله andGEM
مقاله سرپوش مرکب
مقاله آلاينده
مقاله بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گاز توليدي در لندفيل ها، ناشي از تجزيه بي هوازي مواد آلي موجود در لندفيل است. گاز لندفيل داراي گاز گلخانه اي است. بنابراين انتشار گاز توليدي در لندفيل به اتمسفر، سبب افزايش گرمايش جهاني و آثار مخرب زيست محيطي مي شود. يکي از مشخصه هاي موثر بر نرخ توليد گاز در لندفيل ها ميزان رطوبت محيط است. در اين مطالعه لندفيل سراوان واقع در بيست کيلومتري جاده رشت، تهران، به عنوان لندفيل بي هوازي در دو محيط خشک و مرطوب به وسيله نرم افزار LandGEM مدل شده و ميزان گاز خروجي در سال هاي مختلف محاسبه شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد نرخ توليد گاز در حالت مرطوب ۸۵/۳ برابر حالت خشک است. به طوري که حداکثر متان، دي اکسيد کربن و ترکيبات آلي فرار غيرمتان (NMVOC) توليدي در لندفيل، در حالت مرطوب بترتيب برابر ۱۱۷۰۰، ۳۲۱۱۰ و ۵۰۰ تن در سال و در حالت خشک به ترتيب برابر ۳۰۴۳، ۸۳۴۹ و ۱۳۰ تن در سال است. با توجه به ميزان تاثير رطوبت بر نرخ توليد آلاينده و ميزان رطوبت منطقه، استفاده از سرپوش براي مهار آلاينده مورد بررسي قرار گرفته است. پوشش پيشنهادي در اين مطالعه از نوع سرپوش مرکب است. طبق نتايج به دست آمده، اين نوع سرپوش علاوه بر اکسيداسيون گاز متان به علت جلوگيري از نفوذ رطوبت به لندفيل، سبب کاهش نرخ توليد گاز و پساب مي شود. سيستم طراحي شده داراي شبکه جمع آوري گاز از نوع غير فعال و زهکشي به منظور جمع آوري پساب است. شبکه جمع آوري غير فعال، سبب کاهش هزينه اجراي اين سيستم بر روي لندفيل هاي موجود مي شود. براي تصفيه پساب در اين سيستم، پساب پس از جمع آوري، بر روي محل دپوي زباله در مکان هاي مشخص تخليه مي شود، تا از اين طريق غلظت NH4 و مواد آلي موجود در پساب کاهش يابد.