مقاله ميزان ترک سيگار در بيماران با باي پس عروق کرونري در بيماران نيروهاي نظامي: کارازمايي باليني تصادفي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ميزان ترک سيگار در بيماران با باي پس عروق کرونري در بيماران نيروهاي نظامي: کارازمايي باليني تصادفي شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پس گرافت شريان کروناري
مقاله ترک سيگار
مقاله چسب نيکوتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي كندجاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارجعفري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمصي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماراني که پس از عمل جراحي باي پس گرافت شريان کروناري سيگار کشيدن را ادامه مي دهند خطر قابل ملاحظه بالاتري را تجربه مي کنند. متاسفانه ۵۰ تا ۷۵% بيماران همچنان پس از عمل به سيگار کشيدن ادامه مي دهند. ترک سيگار بهترين راه جلوگيري از مرگ زود هنگام قلبي مي باشد، از آن رو به بررسي اين مهم پرداختيم.
روش: مطالعه حاضر در قالب يک کارآزمايي باليني تصادفي شده مي باشد در بيماران نيروهاي نظامي بيمارستان بقيه اله انجام شده است ميزان نحوه و کيفيت مصرف سيگار، سيگاري و ترک سيگار بر اساس DSM IVTR تعريف شد. بيماراني که در سال ۸۸ تحت عمل باي پس گرافت شريان کروناري۱ قرار گرفتند، بررسي شدند. پرسشنامه نگرش به ترک سيگار فاگرشتروم توسط بيمار قبل از آغاز طرح و بعد ازجراحي تکميل شد. بيماران بر اساس اعداد جداول تصادفي به ۲ گروه تقسيم شدند. گروه اول کنترل (۲۱ بيمار)، گروه دوم تحت آموزش مصرف چسب نيکوتين (۲۱ بيمار) قرار گرفتند. چسب نيکوتين در سه دوز ۱۵ ميلي گرم در هفته اول، ۱۰ ميلي گرم در هفته دوم، ۵ ميلي گرم در هفته سوم تجويز شد.
نتايج: نتايج در اين مطالعه نشان مي دهد که بيش ترين موفقيت در ترک در افراد با وابستگي کم و کم ترين ميزان موفقيت در افراد داراي وابستگي زياد وجود داشته است و ميزان ترک در گروه مصرف کننده چسب نيکوتين به شکل معني داري بالاتر از گروه کنترل در يک ماه بعد از آغاز مداخله بود (۳۵٫۷۵ درصد در مقابل ۱۶٫۶، P=0.01).
بحث: به نظر مي رسد درمان هاي جايگزيني نيکوتين در کوتاه مدت اثرات ارزشمندي در ترک سيگار خواهد داشت به خصوص در بيماراني با شرايط باليني نامطلوب، حداقل اثرات جانبي را خواهد داشت. عارضه افزايش وزن در تعداد کمي از بيماران مشاهده شد که به نظر مي رسد ترکيب روش فوق با آموزش مستقيم در استمرار ترک و در پيشگيري از افزايش وزن نقش موثري را ايفا نمايد.