مقاله ميزان تطبيق محتواي برنامه هاي آموزش مدون گروه راديولوژي با نياز مشمولين آموزش مداوم استان مركزي ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ميزان تطبيق محتواي برنامه هاي آموزش مدون گروه راديولوژي با نياز مشمولين آموزش مداوم استان مركزي ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله محتواي برنامه
مقاله آموزش مدوام پزشکي
مقاله راديولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضرورت بازنگري مستمر در برنامه هاي آموزش مداوم و روزآمد كردن اطلاعات پزشكان متناسب با نيازهاي جامعه ضروري است. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان تطبيق محتواي برنامه آموزشي مدون گروه راديولوژي با نيازهاي آموزشي مشمولين آموزش مداوم انجام شد.
روش كار: در اين پژوهش مقطعي در سال ۱۳۸۷ ديدگاه هاي ۴۰ نفر از پزشكان مشمول قانون آموزش مداوم كه براي شركت در برنامه مدون ثبت نام كرده بودند از طريق پرسش نامه اي بامقياس ليكرت در بيش از ۳۰ عنوان آموزشي جمع آوري گرديد. قبل از اجرا برنامه آموزشي اولويت هاي آموزشي نيازسنجي و بعد ازاجرا ميزان پوشش و تطابق نيازها با محتواي برنامه ارايه شده بررسي شد.
نتايج: بيشترين نياز آموزشي انديكاسيون درخواست عكس قفسه سينه با ميانگين ۴٫۲۱ وكمترين نياز ام.آر.آي مچ دست با ميانگين ۲٫۴۲ اعلام شد. پس از اجراي برنامه، بيشترين تطابق نياز با محتواي آموزشي «انديكاسيون درخواست ماموگرافي» (با ميانگين۴٫۱۷ ) و كمترين تطابق ام.آر.آي شانه و مچ دست با ميانگين ۲٫۷۶ به دست آمد. هرچند همبستگي كلي بين نياز و پوشش محتواي ارايه شده در هر دو قسمت انديكاسيون درخواست و تفسيرگرافي ها وجود داشت ولي بر اساس اولويت نيازها نبود. ارتباط معني داري بين سن پزشكان بانيازهاي آموزشي وجود داشت (p<0.001). ولي در مورد جنس و سابقه خدمت اين ارتباط معني دار نبود.
نتيجه گيري: عدم پوشش كامل نيازها متناسب با اولويت هاي آموزشي اعلام شده از سوي مشمولان، توجه و تاكيد بيشتر دبيران علمي و سخنرانان را برتامين نيازها درقالب اهداف ويژه آموزشي طلب مي كند تا اثر بخشي آموزش هاي مداوم افزايش يابد.