مقاله ميزان جابجايي و چرخش مهره هاي کمري در راديوگرافي فلکسيون – اکستانسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: ميزان جابجايي و چرخش مهره هاي کمري در راديوگرافي فلکسيون – اکستانسيون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي فلکسيون – اکستانسيون
مقاله ستون فقرات کمري
مقاله جابجايي مهره
مقاله چرخش مهره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پوردرزي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي تكامجاني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ذکاوت هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به عدم اطلاعات کافي در خصوص ميزان جابجايي و چرخش مهره هاي کمري در جامعه ايراني از اين رو يک مطالعه حاضر به بررسي ميزان جابجايي و چرخش مهره هاي کمري مردان سالم در جامعه ايران انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، ۲۲ مرد داوطلب سالم در محدوده سني ۴۳-۲۱ سال شرکت داشتند. متغيرهاي راديوگرافي شامل جابجايي و چرخش مهره ها در سطح ساجيتال بودند که به روش پنجابي محاسبه شدند. از روش پوتو براي اخذ راديوگرافي فلکسيون – اکستانسيون استفاده شد. سه کليشه در وضعيت هاي طبيعي، فلکسيون و اکستانسيون کامل از بيماران اخذ شد. پس از اسکن، کليشه ها وارد محيط نرم افزار CARA شده و متغيرهاي مربوطه از آن استخراج شدند. از آماره هاي توصيفي به منظور توصيف متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شده است.
نتايج: جابجايي ۱٫۱۵ ميلي متر در سطح L1-2، ۱٫۵۸ ميلي متر در سطح L2-3، ۲٫۴۴ ميلي متر سطح L3-4، ۲٫۸۰ ميلي متر در سطح L4-5 و ۱٫۱۸ ميلي متر در سطح L5-S1 بدست آمد. ميزان چرخش ۱۰٫۲۵ درجه در سطح L1-2، ۱۱٫۸۳ درجه در سطح L2-3، ۱۳٫۶۱ درجه در سطح L3-4، ۱۷٫۱۱ درجه در سطح L4-5 و ۱۶٫۲۶ درجه در سطح L5-S1 حاصل شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان دهنده متوسط جابجايي کمتر از ۳ ميلي متر و متوسط چرخش کمتر از ۲۰ درجه در سطوح حرکتي ستون فقرات کمري مي باشد که موافق با نظر برخي پژوهشگران و مخالف برخي ديگر است.