مقاله ميزان خوني و ارتباط هورمون لپتين با LH و FSH در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك و افراد طبيعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: ميزان خوني و ارتباط هورمون لپتين با LH و FSH در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك و افراد طبيعي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله لپتين
مقاله انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محيطي اردكاني جواد
جناب آقای / سرکار خانم: تعارف نسيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماران با سندرم تخمدان پلي كيستک (PCOS) داراي ميزان بالاي خوني هورمونLH  هستند. اين بيماران معمولا چاق هستند و ميزان هورمون لپتين در خون آنها بالا است. دليل اينكه چاقي يا افزايش هورمون لپتين در خون در بيماران با سندرم تخمدان پلي كيستيك باعث تغيير سيستم هيپوتالاموس – هيپوفيز مي گردد، كاملا مشخص نيست. لذا در اين مطالعه ترشح هورمون لپتيتن، FSH  و LH در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك در مقايسه با گروه سالم مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسي: دو گروه ۲۷ نفري از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك و زنان نرمال (افراد غيرمبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك) وارد مطالعه شدند. دو گروه كنترل و مورد از نظر ميانگين سن (۴۰-۱۸ سال) با هم تطابق داشتند. خون ناشتا از افراد گرفته شد، پس از جدا كردن سرم در -۸۰۰c فريز شد و جهت آزمايشهاي لپتين، FSH  و LH  و انسولين مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: ميزان هورمون لپتين، انسولين و گلوكز در گروه هاي مورد و كنترل اختلاف معني داري بود
(P<0.05). ميزان لپتين در گروه با BMI>25 بيشتر از گروه BMI<25 بود (P<0.05). و نيز ميزان LH در گروه مورد، نسبت به گروه كنترل بطور معني داري بالا بود (P<0.05).
نتيجه گيري: بنظر مي رسد در بيماران سندرم تخمدان پلي كيستيك افزايش هورمون LH با افزايش هورمون لپتين و مقاومت به انسولين ارتباط داشته باشد.