مقاله ميزان دانش و بكارگيري روش پيشگيري اورژانسي از بارداري در زنان متاهل شهر سنندج در سال ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۵۰ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ميزان دانش و بكارگيري روش پيشگيري اورژانسي از بارداري در زنان متاهل شهر سنندج در سال ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش پيشگيري از بارداري
مقاله روش پيشگيري اورژانسي از بارداري
مقاله بارداري ناخواسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذهني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بارداري ناخواسته يكي از مشكلات مهم بهداشتي در جهان و بخصوص كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران است. بطوريكه درصد بارداريهاي ناخواسته در ايران %۲۵ تخمين زده مي شود. از ميان روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري، روش اضطراري پيشگيري تنها راهي است كه مي تواند بعد از تماس جنسي، استفاده شود و تا ۷۵ درصد از حاملگي ناخواسته جلوگيري نمايد. با توجه به اهميت آگاهي و عملكرد زنان در مورد اين روش، مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان دانش و بكارگيري روش پيشگيري اورژانسي از بارداري در زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر سنندج در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، ۴۰۰ نفر از زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر سنندج در سال ۸۷-۱۳۸۶ كه در فاصله سني ۴۹-۱۵ سال قرار داشتند، بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اي كه مشتمل بر دو بخش خصوصيات دموگرافيك و تعيين ميزان دانش و سابقه بكارگيري در مورد روش پيشگيري اورژانسي از بارداري (روش yuzpe) بود، جمع آوري گرديد. داده ها سپس با استفاده از محيط نرم افزاريSPSS  و آزمون آماري كاي دو مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه در ميان افراد مورد مطالعه،
۶۲٫۷۵ درصد در خصوص موارد استفاده، ۸۳٫۵ درصد در مورد نحوه بكارگيري و ۶۲٫۷۵ درصد در خصوص عوارض روش پيشگيري اورژانسي از بارداري داراي دانش در حد ضعيف مي باشند. دانش كل ۶۱٫۷۵ درصد زنان در مورد اين روش نيز ضعيف بود. يافته ها حاكي از ارتباط معني دار آماري (P<0.05) ميان سطح دانش كل در مورد روش پيشگيري اورژانسي از بارداري و سطح تحصيلات، وضعيت اشتغال و سابقه استفاده از اين روش مي باشد. در مورد سابقه بكارگيري زنان در خصوص استفاده از اين روش، ۸٫۷۵ درصد آنان سابقه بكارگيري صحيح را داشته اند.
نتيجه گيري: با توجه به تمايل اكثريت زنان مورد مطالعه به استفاده از اين روش، مي توان با افزايش سطح كيفي برنامه هاي مشاوره تنظيم خانواد و آموزش صحيح استفاده از اين روش، در افزايش آگاهي و عملكرد زنان جامعه و در نهايت كاهش آمار بارداريهاي ناخواسته و عوارض ناشي از آن اميدوار بود.