مقاله ميزان درك بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر در مورد پذيرش رژيم درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ميزان درك بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر در مورد پذيرش رژيم درماني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله رژيم درماني
مقاله پذيرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي نايله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آترواسكلروز و اسپاسم عروق كرونر دو علت شايع بيماري عروق كرونر مي باشند. از آن جا كه ميزان درك بيماران نقش موثري در پذيرش رژيم درماني آنها دارد، لذا اين مطالعه به منظور تعيين ميزان درك بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر در مورد پذيرش رژيم درماني در بيمارستان هاي منتخب تبريز در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تحليلي جامعه مورد مطالعه بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر با بيش از يك بار سابقه بستري به علت همين بيماري در بيمارستان هاي منتخب تبريز بودند كه به بطور تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. حجم نمونه ۱۶۰ نفر بود. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه اي مشتمل بر سه بخش شامل مشخصات فردي، ميزان پذيرش رژيم درماني و الگوي باورهاي بهداشتي بود كه از اعتبار و پايايي قابل قبولي برخوردار بود. داده ها به روش مصاحبه جمع آوري و تكميل گرديد و با كمك نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۱ و آزمون هاي آماري و ضرايب همبستگي پيرسون و اسپيرمن، آزمون  تي، آناليز واريانس يك طرفه و فريدمن تجزيه و تحليل گرديد. سطح معني داري مورد نظر ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: در نتايج به دست آمده ميانگين نمرات درك بيماران در مورد پذيرش رژيم درماني ۶۰/۴۲ بود. بين ميزان پذيرش رژيم درماني و الگوي باورهاي بهداشتي رابطه معني دار آماري وجود داشت. ولي يافته هاي پژوهش، رابطه معني دار آماري بين مشخصات فردي و ميزان درك بيماران مبتلا به بيماري هاي عروق كرونر در مورد پذيرش رژيم درماني را نشان ندادند.
نتيجه گيري: با توجه به ميانگين نمرات درك، نياز شديد اين بيماران به آموزش پذيرش رژيم درماني وجود دارد. بنابراين، پرسنل درماني بايد نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر را بررسي و روش هاي خود مراقبتي مناسب را در جهت كنترل عوارض و علايم بيماري و پيشگيري از عود مجدد بيماري آموزش دهند.