مقاله ميزان رضايت بيماران بستري در بيمارستان هاي تيپ يک دانشگاه علوم پزشکي تهران: مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت بيماران بستري در بيمارستان هاي تيپ يک دانشگاه علوم پزشکي تهران: مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله بيمارستان
مقاله رضايت بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: زيودار مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در ارزشيابي بيمارستان ها بايستي به نيازهاي بيماران توجه شود تا بيمارستان ها بتوانند در راستاي تحقق اهداف خود پاسخگوي هزينه هاي هنگفت صرف شده در اين بخش باشند. مطالعه حاضر به ارزيابي رضايت بيماران در حيطه هايي پرداخته که در برنامه ارزشيابي بيمارستان ها به عنوان عاملي کليدي مد نظر قرار مي گيرد.
روش بررسي: اين بررسي مقطعي با تکميل پرسشنامه توسط ۱۲۰ تن از بيماران بستري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با نمونه گيري تصادفي ساده و بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه انجام شد. در پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، شغلي و وضعيت بيمه اي بيماران و نيز ابعاد رضايت مندي آنها از خدمات باليني، تغذيه، محيط و امکانات بيمارستان مطرح گرديد.
يافته ها: محدوده سني شرکت کنندگان در اين مطالعه ۱۱ تا ۸۰ سال است که ۶۱٫۹% آنها را زنان و ۳۸٫۱% را مردان تشکيل داده اند. ۷۸٫۱% بيماران در اين مطالعه بطور کلي از وضعيت موجود در بيمارستان رضايت داشتند و در موارد مربوط به محيط و امکانات بيمارستان، خدمات ارایه شده از سوي پرسنل باليني و وضعيت تغذيه، ميان رضايت مندي بيماران بستري در سه بيمارستان تحت مطالعه تفاوت معنادار مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: همبستگي مثبت و قوي ميان شاخص محيط بيمارستان و رضايت بيماران مشاهده شد که با برنامه ريزي در جهت بهبود وضعيت بيمارستان مي توان به افزايش رضايت بيماران اقدام نمود. همچنين همبستگي مثبت و قوي ميان رضايت بيماران و احساس سلامت وجود دارد که نقش بسزاي کادر درماني را در جلب رضايت و اعتماد بيماران نشان ميدهد. بنابراين مسوولين بيمارستان ها بايستي نسبت به رفع نارضايتي هاي موجود و بهبود کيفيت خدمات ارایه شده در بيمارستان ها اقدام نمايند.