مقاله ميزان رضايت دانشجويان دوره کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي – درماني از رشته تحصيلي خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت دانشجويان دوره کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي – درماني از رشته تحصيلي خود
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله مديريت خدمات بهداشتي – درماني
مقاله دانشجويان کارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي جهان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني از رشته هاي موثر و کليدي رشته هاي بهداشت – درمان است. براي بهره وري مناسب از خدمات متخصصان اين رشته، بايد به عواملي همچون رضايت مندي آنان توجه نمود. در اين مطالعه، ميزان رضايت دانشجويان دوره کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي – درماني از رشته تحصيلي خود ارزيابي شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي به روش مقطعي انجام شد. جامعه آماري ۸۹ نفر دانشجوي در حال تحصيل دوره کارشناسي رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند. پس از انجام مطالعات کتابخانه اي، پرسش نامه اي ۳۱ سوالي تهيه و اعتبار و روايي آن مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: %۶۸٫۵۴ دانشجويان از دروس اصلي و تخصصي راضي و %۱۰٫۱۱ ناراضي بودند. همچنين، %۴۲٫۷ دانشجويان از محتواي کارآموزي رضايت داشتند، در حالي که %۴۰٫۴۵ از محتواي کارآموزي ناراضي بودند. %۵۰٫۵۷ دانشجويان از نحوه تدريس اساتيد راضي و %۳۹٫۳۲ ناراضي بودند. %۳۹٫۴۴ دانشجويان قبل از انتخاب رشته با رشته تحصيلي خود آشنايي کم، %۴۴٫۹۵ آشنايي متوسط و %۱۰٫۱۱ آشنايي زياد داشتند.
نتيجه گيري: شاخصه مهم اطلاع رساني بايد مورد توجه بيشتري واقع شود و با توجه به اميدواري کم دانشجويان نسبت به جايگاه کاري، بايد به آينده شغلي دانشجويان حساسيت بيشتري نشان داده شود.