مقاله ميزان رضايت مندي بيماران بستري در بيمارستان هاي نظامي از ارايه خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت مندي بيماران بستري در بيمارستان هاي نظامي از ارايه خدمات
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت مندي
مقاله بيماران بستري
مقاله خدمات بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عامريون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزآبادي فراهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي ويشته حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي كيفيت ارايه سرويس هاي درماني هم پاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت مندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف كشور انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف كشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چك ليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختي و همچنين پرسش نامه تعيين سطح رضايت مندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تكميل شد. پاسخ ها در مقياس ليكرت ۵ گزينه اي «كاملا ناراضي» (۱ نمره) تا «كاملا راضي» (۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، كسب نمره ۳ و كمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: ۶۸۴ نفر (%۹۸٫۲) از مراجعان از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني اظهار رضايت نمودند. رضايت بيماران از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در بخش هاي مختلف اختلاف آماري معني داري داشت (P=0.013). بيشترين تعداد پاسخ «ناراضي» و «كاملا ناراضي» مربوط به امكانات رفاهي و كمترين آن مربوط به خدمات پزشكي بود.
نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستان هاي نظامي در سطح كشور رضايت مطلوبي دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمه اي در كنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشكي و پرستاري، ضروري به نظر مي رسد.